Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 01 năm 2021, 03:58:28
10 giải pháp đưa Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm của Tây Nguyên
Hoàng Anh - 14/07/2020 15:52
 
Chính phủ ban hành Nghị quyết Chương trình hành động xây dựng phát triển thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với 10 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra phương hướng phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của thành phố, nhất là tài nguyên thiên nhiên, các giá trị văn hóa, lịch sử, địa lý trung tâm vùng, tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam...

Thành phố Buôn Ma Thuột được định hướng xây dựng trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.
Thành phố Buôn Ma Thuột được định hướng xây dựng trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Căn cứ quan điểm chủ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện kết luận này.

Theo đó Chương trình phấn đấu giai đoạn 2021-2025, thành phố Buôn Ma Thuột có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 11%/năm. Đến năm 2025, cơ cấu kinh tế ngành dịch vụ chiếm 62%; ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 30% trong cơ cấu kinh tế thành phố; thu nhập bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng.

Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 77%; cơ bản không còn hộ nghèo; tỷ lệ người dân được cấp nước sạch đạt trên 80%; duy trì 100% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế …

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Chính phủ đã đưa ra 10 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. 

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Lắk và UBND thành phố Buôn Ma Thuột quán triệt, tuyên truyền, phố biến thực hiện Nghị quyết; Hoàn thiện và xây dựng cơ chế chính sách; Tăng cường thu hút nguồn lực, triển khai các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm; Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư gắn với phát triển các thành phần kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Buôn Ma Thuột, đặc biệt là trong các lĩnh vực có thế mạnh; Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực.

Chính phủ ban hành 10 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trong giai đoạn mới.
Chính phủ ban hành 10 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trong giai đoạn mới.

Ngoài ra cần xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành trọng điểm phát triển khoa học, công nghệ, du lịch, văn hóa của vùng Tây Nguyên; Gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tình trạng thiếu nước, khô hạn; Gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và Tập trung chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ nhân dân. 

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp thường xuyên với UBND thành phố Buôn Ma Thuột và UBND tỉnh Đắk Lắk, có cơ chế điều hành tập trung, cụ thể để tăng cường sự phối hợp triển khai các nội dung của Nghị quyết.

Đối với thành phố Buôn Ma Thuột và tỉnh Đắk Lắk, chủ động phát triển quan hệ liên kết, trao đổi, hợp tác với các tỉnh thuộc khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam và vùng Tây Nguyên, vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam để tạo thành tam giác phát triển bền vững trên các lĩnh vực, khai thác, phát huy được tiềm năng, lợi thế của nhau cùng phát triển...

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân sẽ tổ chức tại Đắk Lắk
Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tốt các nội dung đối thoại và tổ chức Hội nghị một cách thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư