Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Ban hành Thông tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch
Anh Ngọc - 11/06/2019 11:00
 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã ký ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2019.

Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết về định mức cho hoạt động quy hoạch được sử dụng vốn đầu tư công theo điểm đ Khoản 3 Điều 55 của Luật Quy hoạch.

Về phạm vi điều chỉnh, định mức cho hoạt động quy hoạch được quy định theo hai giai đoạn: Định mức cho hoạt động lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; định mức cho hoạt động lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt và công bố quy hoạch.

Định mức cho hoạt động quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thực hiện theo quy định của pháp luật về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Định mức cho hoạt động quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về xây dựng; Định mức cho hoạt động quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành tại Phụ lục 2 của Luật Quy hoạch thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Tổ chức, cá nhân có hoạt động quy hoạch không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT được chọn áp dụng quy định của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT. Trường hợp chọn áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT.

Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, điều chỉnh  quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2019, đồng thời bãi bỏ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 9/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

Định mức quy định tại Thông tư là định mức tối đa để thực hiện các nội dung công việc trong hoạt động lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch.

Định mức cho quy hoạch mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được xác định trên cơ sở ngành chuẩn, vùng chuẩn, tỉnh chuẩn và được điều chỉnh theo hướng dẫn tại Phụ lục I của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT.

Căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ lập quy hoạch, trường hợp cần thiết phải thực hiện các công việc điều tra cơ bản thì áp dụng định mức theo quy định của pháp luật hiện hành, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Định mức cho hoạt động quy hoạch được quy định theo 2 giai đoạn:

Định mức cho hoạt động lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bao gồm: Định mức cho hoạt động trực tiếp và Định mức cho hoạt động gián tiếp.

Định mức cho hoạt động lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch bao gồm: Định mức cho hoạt động trực tiếp; Định mức cho hoạt động gián tiếp; Định mức cho hoạt động lập hợp phần quy hoạch, nội dung đề xuất; Định mức cho hoạt động đánh giá môi trường chiến lược.

Định mức cho hoạt động trực tiếp

 Định mức cho hoạt động trực tiếp lập quy hoạch tổng thể quốc gia được quy định tại Phụ lục III của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT.

Định mức cho hoạt động trực tiếp lập quy hoạch không gian biển quốc gia được quy định tại Phụ lục IV của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT.

Định mức cho hoạt động trực tiếp lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia được quy định tại Phụ lục V của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT.

Định mức cho hoạt động trực tiếp lập quy hoạch ngành quốc gia được quy định tại Phụ lục VI của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT.

Định mức cho hoạt động trực tiếp lập quy hoạch vùng chuẩn được quy định tại Phụ lục VII của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT.

Định mức cho hoạt động trực tiếp lập quy hoạch tỉnh chuẩn được quy định tại Phụ lục VIII của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT.

Định mức cho các hoạt động gián tiếp

 Định mức cho các hoạt động gián tiếp trong lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố quy hoạch và lập hợp phần quy hoạch được xác định theo quy định của pháp luật hiện hành bao gồm: Lựa chọn tổ chức tư vấn; Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tham vấn, lấy ý kiến; Tổ chức thẩm định; Quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch; Công bố quy hoạch; Khảo sát thực tế;  Quản lý chung.

Định mức cho hoạt động thẩm định các nội dung tại Điều 32 Luật Quy hoạch được quy định tại Phụ lục XI.

Định mức chi tiết cho từng hoạt động gián tiếp được xác định theo khối lượng cần thiết trong nhiệm vụ lập quy hoạch.

Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT cũng quy định định mức cho lập hợp phần quy hoạch, xây dựng nội dung đề xuất đưa vào quy hoạch. Theo đó, định mức cho lập hợp phần quy hoạch chuẩn trong quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng được quy định tại Phụ lục IX của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT.

Định mức cho xây dựng nội dung đề xuất chuẩn đưa vào quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh được quy định tại Phụ lục X của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT.

Hướng dẫn áp dụng định mức cho lập hợp phần quy hoạch tại Phụ lục II; xây dựng nội dung đề xuất đưa vào quy hoạch tại Phụ lục I của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT.

Định mức cho hoạt động đánh giá môi trường chiến lược đối với các quy hoạch phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Đối với định mức cho hoạt động điều chỉnh quy hoạch thì định mức cho từng hoạt động điều chỉnh đối với quy hoạch đã được phê duyệt hoặc quyết định áp dụng như định mức cho từng hoạt động lập mới quy hoạch.

Không dung túng cho quy hoạch sai tồn tại
Lần đầu tiên, Quốc hội thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản