Cá nhân Đặng Văn Thắng đăng ký mua cổ phần CPCT In khoa học kỹ thuật qua đấu giá
Cá nhân Đặng Văn Thắng đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn của Công ty cổ phần In khoa học kỹ thuật qua đấu giá như sau.

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần Công ty cổ phần In khoa học kỹ thuật

I. Tình hình đặc điểm của cá nhân đăng ký mua Đối với cá nhân

1. Họ và tên: Đặng Văn Thắng

2. Ngày sinh: 12/07/1966

3. Số chứng minh thư nhân dân: 012475020  cấp ngày: 01/04/2010 tại: CA Hà Nội

4. Địa chỉ: Số 105 Ngõ 13 Đường Lĩnh Nam, P. Mai Động,Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

5. Điện thoại: 0913510632

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Công ty Cổ phần In khoa học Kỹ Thuật.

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: 0 cổ phần

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: 0 cổ phần

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 800.760 cổ phần(50.97%)

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân: 0 cổ phần

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 800.760 cổ phần(50.97%)

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân: 0 cổ phần.

VII. Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu: Đầu tư tài chính.

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018

Cá nhân đăng ký mua

ĐT

Bình luận của bạn về bài viết...