Cá nhân Đỗ Lệ Thi đăng ký mua cổ phần TCT Cơ điện xây dựng khối lượng lớn qua đấu giá
Cá nhân Đỗ Lệ Thi đăng ký mua 6,23 triệu cổ phần TCT Cơ điện xây dựng - CTCP qua đấu giá. Cụ thể như sau.

 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Cơ điện xây dựng - CTCP

I. Tình hình đặc điểm của cá nhân:

- Họ và tên: Đỗ Lệ Thi

- Ngày sinh: 8/3/1983

- Số chứng minh thư : 026183001518 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG dân cư cấp ngày 19/2/2016

- Đỉa chỉ: TDP Văn Thịnh, Thị trấn Lập Thạch, Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 0914944755      

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá : Tổng Công ty Cơ điện xây dựng-CTCP

III. Mối quan hệ giữa tổ chức đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: 0 cổ phần

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: 0 cổ phần

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 6.235.000 cổ phần tương đương với 29% vốn điều lệ của Tổng Công ty cơ điện xây dựng - CTCP.

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân: 0 cổ phần

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 6.235.000 cổ phần tương đương với 29% vốn điều lệ của Tổng Công ty cơ điện xây dựng - CTCP

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân: 0 cổ phần

VII. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn tự có

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu

- Đầu tư mua cổ phiếu với mục đích đầu tư phát triển doanh nghiệp;

- Sau khi mua được Cổ phần của Tổng Công ty Cơ điện xây dựng – CTCP, tôi sẽ trở thành cổ đông lớn của Tổng Công ty và sẽ đóng góp lợi thế sẵn có để Tổng Công ty ngày một phát triển, góp phần phát triển đất nước, nâng cao đời sống cán bộ nhân viên và gia tăng cổ tức cho cổ đông.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

Cá nhân Đỗ Lệ Thi

ĐT

Bình luận của bạn về bài viết...