Cá nhân Nguyễn Thị Thanh Hà thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua chào bán cạnh tranh
Cá nhân NGUYỄN THỊ THANH HÀ đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn của Công ty Cổ phần In Khoa học kỹ thuật qua chào bán cạnh tranh.

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA CHÀO BÁN CẠNH TRANH

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua

B. Đối với cá nhân

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HÀ

2. Ngày sinh: 20/11/1969

3. Số chứng minh thư nhân dân: 012438662 cấp ngày 25/12/2013 tại Công an Thành phố Hà Nội

4. Địa chỉ: 294 Tổ 16 Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

5. Điện thoại: 0914 257 799

II. Tên công ty có cổ phiếu được chào bán cạnh tranh

Công ty Cổ phần In Khoa học kỹ thuật

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được chào bán cạnh tranh

Không có

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được chào bán cạnh tranh

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được chào bán cạnh tranh: Không có

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được chào bán cạnh tranh: Không có

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua chào bán cạnh tranh của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua chào bán cạnh tranh của tổ chức/cá nhân: 755.000 cổ phần, tương ứng 48,06% vốn điều lệ của Công ty

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua chào bán cạnh tranh của người liên quan đến tổ chức/cá nhân: Không có

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua chào bán cạnh tranh của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua chào bán cạnh tranh của tổ chức/cá nhân: 755.000 cổ phần, tương ứng 48,06% vốn điều lệ của Công ty

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua chào bán cạnh tranh của người có liên quan của tổ chức/cá nhân: Không

VII. Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo việc tham gia chào bán cạnh tranh và thanh toán tiền trúng giá đúng thời gian quy định

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu: Đầu tư lâu dài

  

Ngày 18 tháng 06 năm 2019
Tổ chức/ cá nhân đăng ký mua

(Đã ký)


Nguyễn Thị Thanh Hà

P.V

Bình luận của bạn về bài viết...