Công ty con của EVN thực hiện dự án đầu tư có phải tuân theo Luật Đấu thầu?
Công ty cổ phần (EVN nắm giữ 51% vốn điều lệ) khi thực hiện dự án đầu tư có phải tuân theo Luật Đấu thầu hay không?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Độc giả Nguyễn Thanh Hằng (TP. HCM) đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi là công ty cổ phần, EVN nắm giữ 51% vốn điều lệ. Cho tôi hỏi, khi công ty tôi thực hiện dự án đầu tư, việc lựa chọn nhà thầu trong quá trình đầu tư có phải tuân theo Luật Đấu thầu hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu được quy định tại Điều 1 của Luật này.

Theo đó, trường hợp công ty không phải là doanh nghiệp Nhà nước nhưng dự án đầu tư phát triển của công ty có sử dụng vốn Nhà nước; vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thì việc lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...