Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 04 tháng 12 năm 2023, 10:29:51
Đôn đốc báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Hà Nguyễn - 26/04/2021 09:16
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi các bộ ngành, địa phương nhằm đôn đốc báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Khẩn trương hoàn thành báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi các bộ ngành, địa phương nhằm đôn đốc báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện các nội dung theo yêu cầu tại các Văn bản số 419/TTg-KTTH, 32/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; hoàn thiện báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng tiến độ quy định tại các văn bản của Thủ tướng Chính phủ nêu.

Cụ thể, trước ngày 30/4/2021, gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 theo các nội dung quy định tại Điều 49 Luật Đầu tư công để thẩm định.

Trước ngày 13/5/2021, gửi báo cáo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 theo các nội dung quy định tại Điều 49 Luật Đầu tư công, trong đó các nội dung về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cùng với đó, hoàn thành báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025 (nếu có), gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/5/2021 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội theo quy định tại Điều 59 Luật Đầu tư công.

Theo quy định, báo cáo phải bao gồm các nội dung là tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý dự kiến trong giai đoạn 2021-2025, trong đó làm rõ mức vốn của từng cơ quan trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập; Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025; Danh mục dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên phù hợp với khả năng cân đối vốn và tiến độ thực hiện dự án; Dự kiến kết quả đạt được trong giai đoạn 2021-2025.

Tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có văn bản gửi các bộ ngành, địa phương về việc báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc giao và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì kết quả giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm 2021 là khá tích cực, đạt 13,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2020 (13,09%).

Tuy nhiên, tính đến ngày 29/3/2021, bên cạnh một số bộ ngành, địa phương có tiến độ giải ngân đạt khá, vẫn còn 31 bộ ngành chưa giải ngân kế hoạch.

Đáng chú ý là đối với vốn nước ngoài, duy nhất có Bộ Giao thông - Vận tải giải ngân, còn lại toàn bộ các bộ ngành và địa phương đều chưa giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2021.

Theo số liệu thống kê, thì giải ngân phần vốn nước ngoài đến hết tháng 3/2021 mới đạt 0,66% kế hoạch, một tỷ lệ rất thấp.

Chính vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, đồng thời tạo ra năng lực sản xuất mới, thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị các bộ ngành, địa phương báo cáo kết quả phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021, chi tiết cho các dự án đủ điều kiện giao vốn. Đồng thời, báo cáo số vốn ngân sách nhà nước đến nay chưa phân bổ chi tiết cho dự án, lý do chưa phân bổ.

Một nội dung quan trọng khác, là báo cáo các vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến giải ngân chậm của từng dự án được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021, đặc biệt vướng mắc, tồn tại cố hữu từ lâu nhưng đến nay chưa được xử lý dứt điểm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các bộ ngành, địa phương báo cáo các giải pháp đã triển khai trong thời gian qua để thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021; cũng như đề xuất các giải pháp đồng bộ, khả thi, hiệu quả nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ cao nhất; đồng thời bảo đảm mục tiêu, chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật.

Từ năm 2021, quy định về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm quốc gia có thay đổi
Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội kế hoạch trước ngày 30/6 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư