Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 01 năm 2022, 05:32:02
Dự kiến tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng cho Vietnam Airlines vay
T.T - 05/03/2021 15:15
 
Dự kiến, Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay.

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP vay và về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Dự thảo Thông tư này quy định về việc Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay (tái cấp vốn).

Việc tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản cho vay của tổ chức tín dụng đối với Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (VNA) theo Nghị quyết Quốc hội và Nghị quyết Chính phủ.

Dự thảo quy định, tổng số tiền tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng tối đa là 4.000 tỷ đồng.

Số tiền tái cấp vốn tối đa đối với từng khoản cho vay của tổ chức tín dụng theo Nghị quyết theo đề nghị của tổ chức tín dụng và không vượt quá số tiền cho vay của khoản cho vay của tổ chức tín dụng theo Nghị quyết nêu tại Giấy đề nghị vay tái cấp vốn của tổ chức tín dụng quy định.

Lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm, áp dụng đối với thời hạn tái cấp vốn và thời hạn gia hạn tái cấp vốn (nếu có).

Lãi suất tái cấp vốn đối với nợ gốc quá hạn bằng 150% lãi suất tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước công bố trong từng thời kỳ tại thời điểm khoản tái cấp vốn được chuyển quá hạn; không tính lãi đối với nợ lãi quá hạn.

Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm đối với tổ chức tín dụng.

Thời hạn tái cấp vốn theo đề nghị của tổ chức tín dụng, tối đa bằng thời hạn của khoản cho vay của tổ chức tín dụng theo Nghị quyết và không vượt quá 364 ngày. Thời hạn tái cấp vốn được tính kể từ ngày tiếp theo liền kề ngày Ngân hàng Nhà nước giải ngân tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng.

Gia hạn tái cấp vốn: Khoản tái cấp vốn được gia hạn tự động 02 lần tại thời điểm đến hạn đối với dư nợ gốc tái cấp vốn còn lại; tổng thời gian tái cấp vốn và các lần gia hạn tái cấp vốn không vượt quá 1.092 ngày.

Tổ chức tín dụng trả nợ vay tái cấp vốn trong các trường hợp sau:

Khi khoản vay tái cấp vốn đến hạn, tổ chức tín dụng phải trả hết dư nợ gốc của khoản vay tái cấp vốn.

Đến cuối ngày, trường hợp dư nợ gốc khoản vay tái cấp vốn lớn hơn số dư khoản cho vay của tổ chức tín dụng theo Nghị quyết (tính theo từng khoản), trong thời hạn 03 ngày làm việc tiếp theo, tổ chức tín dụng phải chủ động trả nợ khoản vay tái cấp vốn theo thứ tự từ Khế ước nhận nợ còn dư nợ được ký sớm nhất của khoản tái cấp vốn tương ứng với khoản vay của tổ chức tín dụng theo Nghị quyết, bảo đảm dư nợ gốc vay tái cấp vốn bằng số dư khoản cho vay của tổ chức tín dụng theo Nghị quyết tính theo từng khoản.

Tổ chức tín dụng được trả nợ vay tái cấp vốn trước hạn hoặc hoàn trả số tiền lớn hơn số tiền phải trả nợ quy định.

SCIC làm việc với Vietnam Airlines, thúc đẩy giải ngân đầu tư hiệu quả
SCIC tiếp tục làm việc với Vietnam Airlines và báo cáo các cơ quan nhà nước để thúc đẩy giải ngân đầu tư đảm bảo thận trọng, hiệu quả, tuân...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư