Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 01 năm 2022, 18:59:13
Eximbank lại hủy đại hội cổ đông bất thường vì tỷ lệ cổ đông chỉ có 51,92%
Thùy Vinh - 30/06/2020 14:45
 
Đại hội cổ đông bất thường của Eximbank chiều ngày 30/6 tiếp tục phải hủy, vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ có 51,92%, trong khi tỷ lệ theo quy định là 65%.

Chiều ngày 30/6, Eximbank tiến hành đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường, nhưng đến 2h30 tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ có 51,92% nên buộc phải hủy đại hội, vì theo quy định ĐHCĐ bất thường tỷ lệ cổ đông tham dự phải đủ 65%. 

Sở dĩ Eximbank phải tiến hành ĐHCĐ bất thường do năm 2019 ngân hàng chưa thể tiến hành thành công ĐHCĐ thường niên và nhiều lần phải hủy. 

Sáng ngày 30/06/2020, Eximbank đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Nhưng tính đến 9 giờ 37 phút ngày 30/06/2020, số cổ đông tham dự là 133 cổ đông, đại diện cho 215.598.236 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank, Ông Trần Ngọc Dũng –Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tuyên bố đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2020 sẽ được triệu tập lần thứ 2 theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank. Hội đồng Quản trị Eximbank sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể theo trình tự thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.

Eximbank lại hủy đại hội cổ đông vì không đủ tỷ lệ để tiến hành
Sáng 30/6, đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 của Eximbank dự kiến tổ chức. Tuy nhiên, đến 9h30, tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ có 17,54%...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư