Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 29 tháng 11 năm 2023, 12:53:01
GVR: Điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận giúp vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022
Duy Bắc - 07/02/2023 10:17
 
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (mã GVR - sàn HoSE) ghi nhận doanh thu giảm 6,7% và lợi nhuận giảm 26,6% trong quý cuối năm 2022, lũy kế cả năm lợi nhuận giảm 10,2%.

Lợi nhuận cốt lõi giảm 59,5% trong quý IV/2022

Trong quý IV/2022, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 9.012,8 tỷ đồng, giảm 6,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.310,88 tỷ đồng, giảm 26,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 26,6% về còn 18,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 34,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 876,41 tỷ đồng về 1.687,99 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 1,3%, tương ứng tăng thêm 3,37 tỷ đồng lên 267,53 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 2,5%, tương ứng tăng thêm 5,55 tỷ đồng lên 230,96 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 150,6%, tương ứng tăng thêm 77,29 tỷ đồng lên 128,6 tỷ đồng.

Thêm nữa, trong quý cuối năm 2022, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 18,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 119,8 tỷ đồng lên 776,16 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 487,6%, tương ứng tăng thêm 482,51 tỷ đồng lên 581,47 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ghi nhận 681,9 tỷ đồng, giảm 59,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm tới 1.001,76 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý IV/2022, lợi nhuận cốt lõi giảm 59,5% nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ giảm 26,6%, nguyên nhân chủ yếu do đóng góp của doanh thu tài chính, lãi công ty liên doanh, liên kết tăng và đặc biệt lợi nhuận khác tăng đột biến.

Thu nhập khác của GVR tăng trong quý IV do tiền bồi thường và hoàn nhập dự phòng (Nguồn: BCTC quý IV/2022).
Thu nhập khác của GVR tăng trong quý IV do tiền bồi thường và hoàn nhập dự phòng (Nguồn: BCTC quý IV/2022).

Tập đoàn thuyết minh lợi nhuận khác tăng chủ yếu ghi nhận tiền bồi thường 432,2 tỷ đồng so với cùng kỳ 28,7 tỷ đồng, tăng 403,5 tỷ đồng; hoàn nhập quỹ phát triển khoa học công nghệ 88,8 tỷ đồng so với cùng kỳ 1,6 tỷ đồng, tăng 87,2 tỷ đồng …

Cơ cấu doanh thu của GVR trong quý IV/2022 (Nguồn: BCTC).
Cơ cấu doanh thu của GVR trong quý IV/2022 (Nguồn: BCTC).

Ngoài ra, nếu xét cơ cấu doanh thu, doanh thu giảm trong quý IV chủ yếu do doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ khác giảm 44,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 216,1 tỷ đồng về còn 272,2 tỷ đồng; doanh thu sản xuất và kinh doanh mủ cao su giảm 10,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 752,43 tỷ đồng về 6.734,3 tỷ đồng; doanh thu chế biến gỗ giảm 11,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 119,3 tỷ đồng về còn 898,3 tỷ đồng…

Điều chỉnh giảm kế hoạch tài chính để chuyển từ không hoàn thành sang vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022

Lũy kế trong năm 2022, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 25.315,2 tỷ đồng, giảm 3,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 4.797,89 tỷ đồng, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên đầu năm, Tập đoàn đặt kế hoạch doanh thu 29.707 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 6.480 tỷ đồng, lần lượt tăng 4,8% và 4,3% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc năm tài chính 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 5.737,2 tỷ đồng, Tập đoàn đã không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và chỉ đạt 88,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tuy nhiên, trước đó, chuẩn bị kết thúc năm tài chính 2022, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cũng đã điều chỉnh giảm doanh thu 4,8% so với kế hoạch đầu năm về 28.280 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế giảm 24,4% so với kế hoạch về 4.900 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch mới điều chỉnh, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã vượt 17,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lý giải việc điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh do sự xung đột của một số nước trên thế giới làm ảnh hưởng đến tiêu thụ và giá bán các sản phẩm chính, chưa thoái vốn được như kế hoạch được giao, các đơn vị thành viên chưa thực hiện được việc bàn giao đất do đang thời gian chờ đợi quyết định của cơ quan có thẩm quyền, và đặc biệt lập dự phòng do suy giảm giá trị đầu tư sang Lào do sự suy giảm giá trị đồng Kíp Lào trong kỳ lập báo cáo.

Như vậy, chỉ bằng một bước điều chỉnh kế hoạch kinh doanh khi chuẩn bị kết thúc năm tài chính, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam từ đơn vị không hoàn thành kế hoạch năm (hoàn thành 88,5% kế hoạch lợi nhuận năm) đã chuyển sang đơn vị hoàn thành và vượt kế hoạch năm tài chính 2022 tới 17,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giảm 1,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 950,21 tỷ đồng, về còn 78.064 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 33.952 tỷ đồng, chiếm 43,5% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 15.482,1 tỷ đồng, chiếm 19,8% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 12.145,7 tỷ đồng, chiếm 15,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 17,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.593,8 tỷ đồng, về còn 7.411,6 tỷ đồng và chiếm 9,5% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/2, cổ phiếu GVR tăng 200 đồng lên 15.600 đồng/cổ phiếu.

Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) báo lãi ròng tăng 26%, tiền gửi ngân hàng 12.365 tỷ đồng
Dù doanh thu giảm 2%, nhưng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) vẫn lãi ròng gần 1,068 tỷ đồng trong quý II/2022, tăng 26% so với cùng kỳ.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư