Hà Nội chi hỗ trợ cho công chức, viên chức, người lao động thuộc diện tinh giản biên chế
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1738/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội đợt 1 năm 2018.
Cụ thể, UBND Thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí để chi trả cho 96 công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17-11-2000 của Chính phủ; cán bộ, công chức cấp xã được nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ, với tổng kinh phí hơn 10,7 tỷ đồng.
Trong đó, nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2018 của ngân sách cấp thành phố là hơn 8,9 tỷ đồng; Nguồn thu, dự toán ngân sách giao tại Quyết định số 8586/QĐ-UBND ngày 8-12-2017 của UBND Thành phố và các nguồn hợp pháp khác của đơn vị là trên 1,7 tỷ đồng.
Trước đó, tại kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2018 với kế hoạch sử dụng biên chế năm 2018 của thành phố như sau: Biên chế hành chính là 10.661, trong đó biên chế công chức là 8.891 (giảm 225 biên chế so với năm 2017. Biên chế sự nghiệp là 148.822, trong đó biên chế viên chức là 127.933 (giảm 7.190 biên chế) và 11.568 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 năm 2000 của Chính phủ (giảm 1.137 chỉ tiêu do chuyển chỉ tiêu theo các đơn vị tự chủ và giảm do sắp xếp).

Cùng với đó, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của thành phố và chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức của Bộ Chính trị, thực hiện tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015. 

Thu Trang

Bình luận của bạn về bài viết...