Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 07 tháng 12 năm 2023, 04:48:55
Hà Nội điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2023
Minh Hồng - 22/09/2023 09:22
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến vừa ký ban hành Kết luận số 138-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp TP năm 2023.

Kết luận nêu rõ, căn cứ Quy chế làm việc số 09-QC/TU ngày 22/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025); trên cơ sở ý kiến của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội (khóa XVII) về nội dung “Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp TP năm 2023” do Ban Cán sự đảng UBND TP. Hà Nội trình tại Tờ trình số 321-TTr/BCSĐ và Báo cáo số 175-BC/BCSĐ ngày 15/9/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất kết luận:

Thống nhất về chủ trương đối với đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND TP. Hà Nội về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2023.

Giao Ban Cán sự đảng UBND TP. Hà Nội chỉ đạo UBND TP. Hà Nội và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ bảo đảm tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật khác có liên quan trước khi trình HĐND TP. Hà Nội xem xét, thông qua; 

Đồng thời có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công bảo đảm theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra.

Đảng đoàn HĐND TP. Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo việc thẩm tra bảo đảm đúng quy định của pháp luật trước khi trình HĐND TP. Hà Nội xem xét, thông qua theo thẩm quyền; tăng cường công tác giám sát việc triển khai và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2023. 

Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND TP. Hà Nội, Đảng đoàn HĐND TP. Hà Nội, các quận, huyện, thị ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động tổ chức thực hiện bảo đảm hoàn thành toàn diện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của TP.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư