Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 01 năm 2023, 16:05:04
Hà Nội: Tăng cường tuyên truyền mô hình giảm nghèo tiêu biểu
Hạnh Phúc - 23/10/2022 20:12
 
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 269/KH-UBND về truyền thông, thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, Kế hoạch số 269/KH-UBND về truyền thông, thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 nhằm tập trung tuyên truyền những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác giảm nghèo nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”.

Trong Kế hoạch, các cấp, các ngành của Thành phố sẽ tăng cường truyền thông, thông tin, tuyên truyền các nội dung gồm: Tập trung đầu tư vào con người, nâng cao năng lực phát triển của người dân. Chú trọng đào tạo kỹ năng nghề, tạo việc làm, sinh kế bền vững cho người dân, chuyển dịch lao động phù hợp với nhu cầu thị trường lao động. 

Đồng thời đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hướng đến giải quyết các vấn đề thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Lấy phát triển kinh tế là trọng tâm để giảm nghèo bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân nói chung, người nghèo nói riêng.

Cùng với đó, các cấp, các ngành của Thành phố Hà Nội tăng cường tuyên truyền về thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng. 

Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc đối với người nghèo. 

Truyền thông hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo…

Song song với đó là truyền thông, thông tin về các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững. 

Kế hoạch số 269/KH-UBND về truyền thông, thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 của UBND Thành phố Hà Nội hướng đến tạo sự đồng thuận trong xã hội, cộng đồng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xây dựng đất nước phồn vinh, củng cố niềm tin của nhân dân.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư