Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 05 năm 2024,
Hà Nội tiếp tục phân cấp, ủy quyền khoảng 700 thủ tục hành chính
Hạnh Phúc - 23/11/2022 21:14
 
Hà Nội hiện có 1.910 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. UBND TP. Hà Nội tiếp tục phân cấp, ủy quyền khoảng 700 thủ tục hành chính (đạt 37%).

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 4610/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND TP. Hà Nội

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội giao Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn theo thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, thực hiện việc ủy quyền, nhận ủy quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Về thời hạn ủy quyền, Thành phố Hà Nội thống nhất các quyết định ủy quyền có hiệu lực từ 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Trước khi hết hạn ủy quyền 60 ngày, các cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá tính khả thi và tính thực tiễn, tham mưu việc tiếp tục thực hiện ủy quyền hoặc thực hiện phân cấp thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc trực tiếp ban hành: Các quyết định ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC; quyết định công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý xong trước ngày 30/11/2022;

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính xong trước ngày 20/12/2022.

Các cơ quan, đơn vị đang thực hiện phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các sở, ban, ngành thuộc UBND TP. Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phát hiện và kịp thời báo cáo UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố các vấn đề phát sinh để xem xét, điều chỉnh các văn bản có liên quan.

UBND TP. Hà Nội giao Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành thuộc UBND TP. Hà Nội, UBND cấp huyện trong quá trình thực hiện phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính theo các quy định.

Sở Nội vụ Hà Nội chủ trì tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố Hà Nội các nội dung về tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp với thực tiễn thực hiện phương án phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính; 

Đồng thời hướng dẫn các đơn vị rà soát, đánh giá thực trạng về nguồn lực nhân lực, tổ chức bộ máy, biên chế so với yêu cầu, khối lượng công việc của mỗi cấp, mỗi cơ quan; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đảm bảo đủ yêu cầu, điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ khi được ủy quyền.

Các sở và cơ quan tương đương sở tổ chức rà soát, triển khai các nhiệm vụ của đơn vị theo nội dung phương án ủy quyền thủ tục hành chính của UBND Thành phố. 

Tham mưu, trình UBND TP. Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định ủy quyền; ban hành hoặc chỉ đạo ban hành quyết định ủy quyền theo phương án ủy quyền.

Các đơn vị tiến hành rà soát bảo đảm các điều kiện tiếp nhận ủy quyền của các đơn vị được ủy quyền; kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công cụ thể trách nhiệm tổ chức thực hiện cho các đơn vị trực thuộc. 

Tham mưu UBND TP. Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính, quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng quy trình điện tử phục vụ phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Tổ chức hướng dẫn, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho UBND cấp huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ được ủy quyền; thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện phương án ủy quyền theo quy định của pháp luật. 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND TP. Hà Nội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đánh giá tính khả thi và hiệu quả của việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính.

UBND TP. Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã triển khai các nội dung nhiệm vụ thuộc trách nhiệm; ban hành, chỉ đạo việc ban hành văn bản ủy quyền theo phương án ủy quyền; 

Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành Thành phố trong việc bảo đảm các điều kiện ủy quyền theo chỉ đạo của UBND Thành phố và các quy định pháp luật liên quan. Phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phốđánh giá tính khả thi và hiệu quả của việc ủy quyền thủ tục hành chính.

Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính toàn TP. Hà Nội là 1.910 thủ tục hành chính. Theo Đề án được duyệt, Thành phố tiếp tục phân cấp, ủy quyền khoảng 700 thủ tục hành chính (đạt 37%). 

Trong đó, về ủy quyền, 162 thủ tục hành chính từ UBND Thành phố về Sở; 5 thủ tục hành chính từ UBND Thành phố về UBND cấp huyện; 3 thủ tục hành chính từ Chủ tịch UBND Thành phố về Sở; 17 thủ tục hành chính từ Chủ tịch UBND Thành phố về Chủ tịch UBND huyện;

222 thủ tục hành chính từ Sở về Trưởng phòng; 82 thủ tục hành chính từ Sở về UBND cấp huyện; 1 thủ tục hành chính từ Sở về UBND cấp xã; 30 thủ tục hành chính từ Phòng thuộc Sở về Phòng thuộc UBND cấp huyện; 71 thủ tục hành chính từ UBND cấp huyện về Trưởng phòng cấp huyện; 18 thủ tục hành chính từ UBND cấp huyện về cấp xã; 4 thủ tục hành chính từ UBND cấp huyện về Ban Quản lý KCNCX; 2 thủ tục hành chính từ phòng thuộc UBND cấp huyện về Thủ trưởng cơ sở giáo dục.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư