Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 03 năm 2023, 08:36:03
Ngành bảo hiểm đầu tư gần 187.000 tỷ đồng trong năm 2016
Chí Tín - 06/12/2016 21:07
 
Theo Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm, đến hết năm 2016, tổng doanh thu ngành bảo hiểm ước đạt con số 85.491 tỷ đồng (tăng 22% so với năm 2015).
Các doanh nghiệp bảo hiểm đã có những bước tiến dài về chất lượng dịch vụ trong năm 2016
Các doanh nghiệp bảo hiểm đã có những bước tiến dài về chất lượng dịch vụ trong năm 2016

Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 36.372 tỷ đồng (tăng 14,68% so với năm 2015), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt  49.119 tỷ đồng (tăng 28,35% so với năm 2015).

Ngành Bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 185.772 tỷ đồng (tăng 16% so với năm 2015), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 34.449 tỷ đồng; các DNBH nhân thọ ước đạt 151.323 tỷ đồng.

Đến hết năm 2016, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 239.193 tỷ đồng (tăng 18% so với năm 2015), trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 67.585 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 171.608 tỷ đồng. 

Tổng Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 144.557 tỷ đồng (tăng 21% so với năm 2015), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước  18.959 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là ước đạt 125.598 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm  ước đạt 53.634 tỷ đồng (tăng 14,32% so với năm 2015), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 24.440 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 29.194 tỷ đồng.

Số tiền chi trả bảo hiểm cả năm 2016 ước đạt 26.737 tỷ đồng (giảm 1% so với năm 2015), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 12.571 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 14.166 tỷ đồng.

Bảo Việt đạt hơn 18 nghìn tỷ doanh thu 9 tháng
Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 (số liệu trước soát xét).
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư