Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 03 năm 2021, 14:24:17
Nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện phụ huynh học sinh để thu phí ngoài quy định
Lê Quân - 28/08/2020 14:26
 
Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện phụ huynh học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị HĐND cấp tỉnh thống nhất quy định mức học phí cụ thể phù hợp với thực tế của các vùng trên địa bàn và tình hình dịch Covid-19.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thống nhất quy định mức học phí cụ thể phù hợp với thực tế của các vùng trên địa bàn và tình hình dịch Covid-19

Đây là nội dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý trong Công văn ban hành ngày 27/8 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trước đó, ngày 11/5 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 1620/BGDĐT - KHTC về việc hướng dẫn các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020; 2020-2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020.

Tuy nhiên, qua công tác thanh tra kiểm tra thực tế, phản ánh của báo chí, vẫn còn tình trạng một số địa phương, cơ sở giáo dục chưa thực hiện đúng quy định.

Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện; chỉ đạo UBND các cấp, cơ quản quản lý giáo dục các cấp hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện tốt các nhiệm vụ để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại.

Về học phí, Bộ này đề nghị Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh thống nhất quy định mức học phí cụ thể phù hợp với thực tế của các vùng trên địa bàn và tình hình dịch Covid-19. Quy định mức học phí căn cứ vào trần học phí năm học 2020-2021 quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập (Nghị định số 86/2015/NĐ-CP). Trong trường hợp tổ chức học trực tuyến, mức thu học phí không được vượt quá khung học phí quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

Về các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập, HĐND cấp tỉnh quyết định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục trên cơ sở đề nghị của UBND cấp tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, vùng miền.

Việc quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường thực hiện theo quy định hiện hành và hướng dẫn tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở ban ngành có liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật Giá và các văn bản có liên quan.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra tình trạng lạm thu.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư theo hướng dẫn, bố trí vốn đối ứng để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả đầu tư của các chương trình, đề án, dự án… thụ hưởng qua Bộ này, tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp học, đào tạo bồi dưỡng đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Đồng thời, đẩy mạnh việc giải ngân các nguồn kinh phí đề án, dự án liên quan để đảm bảo tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

New Zealand và Việt Nam tăng cường hợp tác giáo dục
Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) và Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam mới đây đã tái ký kết bản Kế hoạch Hợp tác Chiến lược về Giáo dục giai...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư