Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
Quốc Cường Gia Lai thoái hết vốn tại Bất động sản Sông Mã
Chí Tín - 18/05/2020 21:35
 
Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG, sàn HoSE) vừa có chủ trương chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần Bất động sản Sông Mã.
Đến khi lập báo cáo tài chính quý I/2020, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 vẫn chưa soát xét xong
Đến khi lập báo cáo tài chính quý I/2020, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 vẫn chưa soát xét xong

Bất động sản Sông Mã là công ty liên kết do Quốc Cường Gia Lai nắm giữ 49,9% cổ phần. Gia trị đầu tư của Quốc Cường Gia Lai tại công ty này trước khi thoái vốn là 166,4 tỷ đồng.

Đây là công ty được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sông Mã, thành lập từ năm 2000, hoạt động theo đăng ký là xây dựng dân dụng, kinh doanh phát triển nhà, môi giới mua bán nhà.

Quốc Cường Gia Lai có tổng giá trị đầu tư vào các công ty liên kết tính đến ngày 31/12/2020 là 846 tỷ đồng.

Trong đó, ngoài Công ty Bất động sản Sông Mã sắp thoái vốn, Quốc Cường Gia Lai còn có các khoản đầu tư tại Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Phạm Gia, Công ty Quốc Cường Liên Á, Công ty Bất động sản Hiệp Phúc.

Về hoạt động kinh doanh, quý I/2020, Quốc Cường Gia Lai đạt doanh thu thuần là 81,3 tỷ đồng (cùng kỳ 338 tỷ đồng).

Lợi nhuận gộp quý I/2020 là 18,4 tỷ đồng (cùng kỳ là 21,4 tỷ đồng); lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 31,4 tỷ đồng (cùng kỳ là 7,5 tỷ đồng).

Công ty đạt lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 30,3 tỷ đồng, trong kỳ cùng kỳ đạt 5,6 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3/2020, Quốc Cường Gia Lai có tổng vốn chủ sở hữu là 4,3 nghìn tỷ đồng, nợ phải trả 7,2 nghìn tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn là hơn 9 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối năm 2019. Trong tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu có xu hướng tăng mạnh từ mức 437,5 tỷ đồng cuối năm 2019 lên 809,4 tỷ đồng vào cuối quý I/2020. Hàng tồn kho đạt hơn 8 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối năm 2019.

Tài sản dài hạn của công ty có hơn 2.361 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định là 1.048,5 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn là 293 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý về các số liệu tại báo cáo tài chính quý I/2020 của Quốc Cường Gia Lai là Công ty sử dụng số liệu đầu kỳ là số dư tại báo cáo tài chính quý IV/2019 có một số điều chỉnh tạm thời chứ không phải số liệu tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 như các doanh nghiệp khác.

Lý do là tại ngày lập báo cáo tài chính quý I/2020, báo cáo tài chính năm 2019 của Quốc Cường Gia Lai vẫn chưa soát xét xong.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư