Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 09 năm 2020, 11:37:33
Quốc hội lại đồng ý cho lùi sửa Luật Đất đai
Nguyễn Lê - 10/06/2020 16:07
 
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2021) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai mới được trình Quốc hội.
.
Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình trước khi đại biểu bấm nút.

Chiều 10/6 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh năm 2020.

Sửa toàn diện Luật Đất đai

Báo cáo giải trình trước khi đại biểu bấm nút, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai đã được Quốc hội quyết định đưa vào Chương trình năm 2019, sau đó được điều chỉnh sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020)nhằm thể chế hóa Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính phủ đã chỉ đạo và thành lập Ban soạn thảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì. Ban soạn thảo đã tiến hành tổng kết và xây dựng dự thảo Luật.

Khẳng định đây là dự án quan trọng, có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhìn nhận, quá trình nghiên cứu sửa đổi Luật còn một số vấn đề phức tạp , cần có thêm thời gian tổng kết kỹ lưỡng, toàn diện, nghiên cứu, đánh giá đầy đủ tác động của chính sách, bảo đảm khoa học, thận trọng, có căn cứ lý luận, thực tiễn.

Hơn nữa, trong bối cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp tới sẽ thông qua các văn kiện quan trọng mang tính định hướng chiến lược toàn diện, đầy đủ và có tính chất lâu dài về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cho giai đoạn mới, trong đó có các chính sách mới về đất đai.

Do đó, trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội trước mắt cho rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ra khỏi Chương trình. Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tiếp tục khẩn trương tiến hành nghiên cứu, tổng kết sâu sắc, toàn diện thực tiễn, đề xuất sửa đổi Luật Đất đai (không phải sửa đổi, bổ sung một số điều).

Lưu ý từ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là cần có hình thức thích hợp lấy ý kiến Nhân dân, các đối tượng chịu sự tác động của chính sách nhằm khắc phục các vướng mắc, bất cập, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các nghị quyết, kết luận khác của Trung ương, xây dựng hồ sơ dự án Luật bảo đảm chất lượng để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình năm 2021, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2021) như ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết về giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai và cho rằng, các nội dung đề xuất về bản chất là sửa đổi Luật Đất đai. Việc ban hành Nghị quyết này có tác động đến đời sống kinh tế - xã hội tương tự như việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai. Do đó, tại thời điểm hiện nay, đề nghị Quốc hội cho phép không bổ sung Nghị quyết này vào Chương trình năm 2020 để tập trung nghiên cứu, sửa đổi Luật.

Như vậy, Quốc hội thêm một lần đồng ý cho lùi sửa Luật Đất đai.

Bổ sung 3 dự án luật vào chương trình 2020

Với việc thông qua nghị quyết, Quốc hội đã quyết định  bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 các dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10);  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10).

Quốc hội cũng đồng ý bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo quy trình tại một kỳ họp); Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) được điều chỉnh từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV (tháng 10/2020) sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV (tháng 10/2021). 

Chậm sửa Luật Đất đai: Đại biểu bức xúc, phê bình, Bộ trưởng tiếp thu
“Chúng tôi xin tiếp thu các ý kiến bức xúc và phê bình của các đại biểu Quốc hội”, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long hồi âm sau khi nhiều...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư