Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 04 năm 2023, 23:58:08
Live
Sáng nay, 1/2, Đại hội XIII họp phiên bế mạc
Song An - 01/02/2021 07:45
 
Trước khi thông qua nghị quyết Đại hội XIII, Tổng Bí thư sẽ thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phát biểu ý kiến.
.
Ban chấp hành Trung ương khoá XIII đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất

Đại hội XIII của Đảng họp phiên bế mạc sáng nay, 1/2, sau một tuần làm việc.

Đại hội sẽ nghe báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội.

Kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII cũng được báo cáo tại phiên bế mạc.

Sau đó, Ban chấp hành Trung ương khoá XIII ra mắt Đại hội.

Trong những ngày cuối tuần, Đại hội đã bầu 200  ủy viên Ban chấp hành Khoá XIII, Trung ương đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trước khi thông qua nghị quyết Đại hội XIII, Tổng Bí thư sẽ thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phát biểu ý kiến.

Mở đầu phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giới thiệu và chào mừng các vị khách quý trong nước và quốc tế đến dự phiên bế mạc.

Thay mặt Đoàn thư ký kỳ họp, bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, Đại hội tiếp tục nhận được hơn 70 điện, thư chúc mừng cùa các chính đảng và bạn bè quốc tế.

Như vậy, tính đến hết ngày 30/1 Đại hội XIII đã nhận được 368 thư, điện mừng của chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế - bà Hải cho biết.

Sau đó, ông Thuận Hữu thay mặt đoàn thư ký báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiên Đại hội XIII.

Theo đó, chủ đề Đại hội, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 và những năm tiếp theo đều được đa số phiếu tán thành, một số ít không tán thành và không rõ chính kiến.

Đa số đại biểu cũng đã thống nhất với các mục tiêu: Đến năm 2025, là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

1.512 phiếu của đại biểu tán thành tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm giai đoạn 2021 - 2026 đạt 6,5 đến 7%/năm.

Sau đó, Đại hội đã nghe ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Với số phiếu gần như tuyệt đối Ban chấp hành Trung ương khoá XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giữ chức Tổng Bí thư khoá XIII, ông Thưởng cho biết.

Ngay sau đó, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII đã ra mắt Đại hội.

Thay mặt BCH nhiệm kỳ mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu 200 đồng chí vào BCH khóa XIII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội

Nhấn mạnh đây là trọng trách lớn lao, trước Đại hội, Tổng Bí thư hứa BCH sẽ hết sức cố gắng, nỗ lực, vượt qua khó khăn, tiếp nối, kế thừa truyền thống đã đạt được, tăng cường đoàn kết, nhất trí, luôn luôn rèn luyện, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

"Chúng tôi luôn ý thức rằng, vinh dự luôn đi đôi với trách nhiệm, vinh dự càng cào, trách nhiệm càng cao, nhất là trong giai đoạn sắp tới, như Văn kiện đã nói - có nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng có muôn vàn khó khăn, thử thách, nhiều điều không lường trước được. Chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn, không được kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn" - Tống Bí thư phát biểu.

Tập thể Ban chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ là khối đoàn kết thống nhất cao. Như Bác Hồ đã nói, Đại hội là dịp đã đoàn kết càng đoàn kết hơn, đã tiến bộ, ngày càng tiến bộ hơn - Tổng Bí thư hứa trước Đại hội.

Sau khi Tổng Bí thư phát biểu, ông Lê Minh Hưng - Trưởng đoàn Đoàn thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII.

Nghị quyết Đại hội XIII nêu mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ này là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhận định: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay" cũng được nêu tại dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII. Đây cũng là nội dung đã được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đại hội thảo luận và nếu có thể thì đưa vào kết luận của Đại hội.

Dự thảo nghị quyết cũng nêu, Đại hội đồng ý không bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng hiện hành.

Sau đó Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết bằng hình thức giơ thẻ đảng viên. Tất cả đồng ý, không có ai không đồng ý và có ý kiến khác.

Tại diễn văn bế mạc Đại hội, Tống Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đại hội XIII đà thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ  nội dung và kết thúc sớm hơn gần hai ngày.

Đại hội đã  bầu Ban chấp hành Trụng ương khoá XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đao đức và năng lực trình độ, đủ sức gánh vác trọng trách  được Đảng và nhân dân giao phó, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư khẳng định, Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gồm: 180 đồng chí Uỷ viên Trung ương chính thức và 20 đồng chí Uỷ viên Trung ương dự khuyết. Đại hội đã giao trọng trách cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Nhận rõ trách nhiệm to lớn trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy trí tuệ, đem hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội xác định, Tổng Bí thư phát biểu.

Bộ Chính trị khoá XIII có nhiều gương mặt mới
Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII đã bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư