Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2022, 03:33:48
Tag: tháp chàm
  • Ninh Thuận định hướng thu hút đầu tư
    Để khai thác hiệu quả các tiềm năng,lợi thế về nhiều mặt, Ninh Thuận đã xây dựng Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, với định hướng thu hút đầu tư gắn với kết nối phát triển vùng và tập trung vào 3 khâu đột phá chiến lược lớn.