Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 09 năm 2021, 21:08:50
Thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư
Anh Ngọc - 23/05/2020 07:06
 
Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định, làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt.

Độc giả Đình Cảm (tỉnh Đồng Nai) đặt câu hỏi như sau: Cơ quan tôi là cơ quan tổng hợp kết quả thẩm định dự án và trình UBND huyện phê duyệt dự án.

Hiện nay trên địa bàn huyện có một số công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước (vốn đầu tư công) đã được UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo thẩm quyền. Đến nay, sau khi có các thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 thì các chủ đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh dự toán theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP (tăng giảm các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư), đồng thời xin ý kiến UBND huyện chấp thuận cho điều chỉnh dự toán và UBND huyện chấp thuận cho phép điều chỉnh. Chủ đầu tư ra quyết định điều chỉnh dự toán trong quyết định báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Tôi muốn hỏi hỏi, chủ đầu tư điều chỉnh như vậy đúng hay sai? Theo tôi thì người quyết định đầu tư phải phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế-kỹ thuật (điều chỉnh các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư) vì do hồ sơ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật không có quy định phê duyệt dự toán nên chủ đầu tư không có thẩm quyền điều chỉnh.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Việc xử lý chuyển tiếp trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 36 Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP.

Theo quy định tại khoản 10 Điều 6 Nghị định 68/2019/NĐ-CP thì thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm cả báo cáo kinh tế - kỹ thuật) do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định, làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt.

Gói thầu thiết kế sửa chữa khu vực nhà máy thuỷ điện thuộc cấp mấy, công trình nhóm nào?
Theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, công trình...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư