Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 10 năm 2021, 18:21:15
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Gắn kết chặt chẽ giữa quốc phòng với phát triển kinh tế
Song An - 26/01/2021 15:29
 
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao đổi với báo chí bên lề Đại hội XIII.
.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cần có tầm nhìn gắn kết chặt chẽ, không những giữa quốc phòng, an ninh với đối ngoại, mà giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao đổi với báo chí bên lề Đại hội XIII.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói, trong 5 năm qua, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam được giữ vững. Lợi ích quốc gia, dân tộc cũng được đảm bảo.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng giữ được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. “Chính việc vừa giữ vững được độc lập, chủ quyền và giữ được môi trường hòa bình đã góp phần rất quan trọng để vị thế, uy tín của đất nước ta ngày càng được nâng cao trong thời kỳ mới”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Từ kết quả, thành tựu của Đại hội XII, trong phương hướng Đại hội XIII, Báo cáo chính trị của Đảng trình Đại hội thể hiện tiếp tục kiên định tính kế thừa và đổi mới trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Theo Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, những quan điểm mới của chiến lược quân sự, chiến lược quốc phòng được tiếp tục cụ thể hóa trong các văn kiện của Đảng như chủ động ngăn ngừa chiến tranh từ sớm, từ xa. “Chúng ta phải kiên định mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, đó là bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi.

Cùng với đó, phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tiếp tục phát triển đất nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, trong đó, lực lượng vũ trang nói chung và quân đội nói riêng phải là nòng cốt.

Chúng ta có tầm nhìn gắn kết chặt chẽ, không những giữa quốc phòng, an ninh với đối ngoại, mà giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nêu rõ, Đảng ta xác định trong 5 bài học về thành tựu của đất nước, bài học đầu tiên chính là phải giữ vững và tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải toàn diện, kể cả về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và về công tác cán bộ.

Dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, xây dựng Đảng phải gắn liền với bảo vệ Đảng. Chính vì vậy, trong tất cả giai đoạn lịch sử, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, Đảng đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng nói chung, trong đó có bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng.

Nói thêm về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định đây là nội dung rất được quan tâm. Bộ Chính trị đã có Nghị quyết 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

“Bảo vệ nền tảng gồm hai yếu tố xây và chống, trong đó yếu tố xây giữ vai trò quyết định”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Vẫn theo vị tướng Quân đội quan điểm đó được thể hiện trong văn kiện trình Đại hội XIII, vừa thể hiện tính kiên định và đổi mới, tính kế thừa và phát triển, tính tổng kết thực tiễn và lý luận. Từ đó, nêu bật được thành tựu 35 năm đổi mới và thành tựu 5 năm qua.

“Từ thành tựu đó có thể khẳng định rằng đường lối lãnh đạo của Đảng là đúng đắn, con đường mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn là đúng đắn. Đây là một lời tuyên ngôn để phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ qua Đảng rất chú ý đến công tác tổng kết, nghiên cứu, phát triển về mặt lý luận. Điều này giúp nhân dân hiểu rõ, tin tưởng hơn vào đường lối, chủ trương của Đảng.

Đặc biệt, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, nhiệm kỳ qua, chúng ta đã có chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, có chiến lược về an ninh mạng. Tất cả các chiến lược này có lực lượng chuyên trách và nòng cốt tham gia, nhưng bản chất, đó chính là nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng.

Dẫn chứng thực tế từ câu chuyện của đại dịch Covid-19, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết khi đại dịch xảy ra, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hành động hết sức quyết liệt, đưa Việt Nam trở thành một “điểm sáng”. Dù khi đó thế lực thù địch, phản động cũng tìm cách xuyên tạc những chủ trương hết sức đúng đắn, hiệu quả, chúng ta đã bác bỏ kịp thời, vừa tuyên truyền, vừa sử dụng hệ thống pháp luật để xử lý nghiêm các trường hợp đi ngược lại lợi ích của nhân dân.

Trong giai đoạn tới, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị nhấn mạnh quan điểm đầu tiên và nhân tố quyết định là phải tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó có xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; tiếp tục quan tâm đến nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng mà ba trụ cột lớn đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng.

Khai mạc trọng thể Đại hội XIII của Đảng
Đúng 8h sáng nay (26/1) Đại hội XIII của Đảng chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đông nhất trong các...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư