Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 22 tháng 07 năm 2024,
Tổng Bí thư yêu cầu Quân ủy Trung ương "5 quyết tâm và 5 chủ động"
Nguyễn Lê - 08/07/2024 17:24
 
Tổng Bí thư khái quát lại các nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với tinh thần "5 quyết tâm và 5 chủ động" tại Hội nghị Quân ủy Trung ương.
.
Quang cảnh hội nghị (Ảnh:qdnd.vn).

Quân ủy Trung ương cần coi trọng chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện thật nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, theo yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Yêu cầu trên được Tổng Bí thư nêu trong phát biểu tại Hội nghị Quân ủy Trung ương, ngày 8/7.

Theo đánh giá của Tổng Bí thư, 6 tháng đầu năm, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các vấn đề có tầm chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; mềm dẻo, linh hoạt trong xử trí các tình huống, ngăn ngừa nguy cơ xung đột; giữ vững được thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ. Tích cực, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới một cách có hiệu quả ở các cấp, các ngành, các địa phương.

Tập thể Quân ủy Trung ương và cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất, "trên dưới một lòng", "dọc ngang thông suốt"; có nhiều đổi mới về phương pháp, phong cách công tác, thực hiện tinh thần "7 dám" (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung); lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, khâu đột phá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với những giải pháp đồng bộ, toàn diện, thiết thực, hiệu quả.

Về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Tổng Bí thư khái quát lại các nội dung cần cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với tinh thần "5 quyết tâm và 5 chủ động".

Quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, biên chế của Quân đội

Về 5 quyết tâm, Tổng Bí thư yêu cầu một là, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đề ra. Kịp thời rà soát các nội dung công việc theo chương trình, kế hoạch đã xác định, nhất là 3 nội dung đột phá. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

“Đây là những vấn đề rất lớn, rất khó, yêu cầu Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục tham mưu, đề xuất, phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương trong phạm vi cả nước và trong Quân đội”, Tống Bí thư nhấn mạnh.

Quyết tâm thứ hai được Tổng Bí thư nêu là, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu tốt nhất. Chủ động ứng phó thắng lợi với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đáp ứng điều kiện tác chiến mới của chiến tranh sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, bổ sung và phát triển hệ thống lý luận về quân sự, quốc phòng, nghệ thuật chiến tranh nhân dân, nghệ thuật quân sự Việt Nam trong điều kiện mới.

Ba là, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, biên chế của Quân đội. Tổng Bí thư nêu rõ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; quyết liệt chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp về "Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh", hoàn thành việc giải thể, sáp nhập, thành lập mới các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch.

Bốn là, quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, Quân ủy Trung ương cần coi trọng chỉ đạo cấp uỷ, chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện thật nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; phát huy 5 chuẩn mực "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết đấu tranh chống 10 biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân theo tinh thần Nghị quyết số 847 của Quân uỷ Trung ương, đề cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên giáo dục, khơi dậy tiềm năng, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần "7 dám"; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; tạo mọi điều kiện và môi trường tốt nhất để mỗi cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc chấp hành pháp luật, kỷ luật, mệnh lệnh của cấp trên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Năm là, quyết tâm tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân: Tiến hành thật tốt, sâu rộng công tác tuyên truyền, giáo dục, để Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn nữa về lịch sử xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành, những chiến công xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Qua đó, tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối cách mạng, đường lối quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

Không để bị động, bất ngờ

Về 5 chủ động, nội dung thứ nhất Tổng Bí thư nêu là chủ động tham mưu, đề xuất, xử lý tình huống. Kịp thời nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng các giải pháp, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để mâu thuẫn, tranh chấp phát triển thành xung đột vũ trang, chiến tranh.

Hai là, chủ động bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo và sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện tốt các đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với các vùng, các địa bàn trọng điểm, nhất là Đề án "Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo".

Ba là, chủ động tiến hành tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Triển khai chuẩn bị chu đáo từ việc xây dựng các văn bản chỉ đạo đại hội, đến công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho đại hội; xác định đây là một trong những công việc trọng tâm trong thời gian tới. Đặc biệt, cần chú trọng công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ các cấp, chuẩn bị nhân sự đại hội thật sự chất lượng, có tầm nhìn chiến lược để tham gia cung cấp nguồn cán bộ chiến lược cho Trung ương.

Bốn là, chủ động chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Hoàn chỉnh và triển khai thật tốt các đề án hướng tới kỷ niệm: 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân; 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Năm là, chủ động tiến hành các biện pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ: Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Tiếp tục tổ chức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp, nhất là việc làm theo để mỗi cán bộ, đảng viên "muốn học tập, muốn làm theo", từ đó tận tâm, sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng hy sinh, phục vụ Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Coi trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tích cực, chủ động đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, Tổng Bí thư nêu rõ. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt
Theo đánh giá của các vị lãnh đạo chủ chốt, công tác cán bộ đã được thực hiện đồng bộ, kịp thời, được dư luận cán bộ, đảng viên,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư