Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 11 tháng 12 năm 2023, 12:22:27
Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương: Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện
Thanh Sơn - 29/12/2022 09:59
 
Năm 2022, Uỷ ban MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương đã triển khai các hoạt động giám sát, phản biện hướng vào các lĩnh vực, vấn đề có tác động, ảnh hưởng đến các tầng lớp nhân dân.

Trong năm, Uỷ ban MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương đã chủ trì tổ chức 500 cuộc giám sát trực tiếp theo kế hoạch đề ra. Trong đó, cấp tỉnh tổ chức 9 cuộc giám sát trực tiếp tại 9 đơn vị, cấp huyện, tổ chức 36 cuộc giám sát tại 108 đơn vị, cấp xã 455 cuộc.

Năm 2022, Uỷ ban MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương đã triển khai các hoạt động giám sát, phản biện hướng vào các lĩnh vực, vấn đề có tác động, ảnh hưởng đến các tầng lớp nhân dân
Năm 2022, Uỷ ban MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương đã triển khai các hoạt động giám sát, phản biện hướng vào các lĩnh vực, vấn đề có tác động, ảnh hưởng đến các tầng lớp nhân dân

Trong công tác giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở, các Ban Thanh tra nhân dân (TTND) cấp xã phường, thị trấn đã giám sát 1.124 vụ việc; kiến nghị xử lý 1.095 vụ việc; được chính quyền và cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý, giải quyết 1.095 vụ việc, đạt 97% (215 vụ việc về đất đai; 43 vụ việc về kinh tế; 213 vụ việc về an ninh, quốc phòng; 154 vụ việc về VH-XH; 470 vụ việc khác). Đã kiến nghị thu hồi 61m2 đất và 14 triệu đồng.

Tổ chức giám sát 208/223 dự án đầu tư của cộng đồng, trong đó xác định 198 dự án đầu tư đúng quy định, 3 dự án có vi phạm, 14 dự án chưa xác định, đã kiến nghị, phản ánh 1 vụ việc, được cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và thông báo kết quả xử lý 3 vụ việc.

Ngoài ra, MTTQ các cấp còn tham gia giám sát với cơ quan Nhà nước 530 cuộc. Trong đó, cấp tỉnh 12 cuộc, cấp huyện 18 cuộc, cấp xã 480 cuộc; giám sát thông qua văn bản đối với 141 văn bản. Trong đó, cấp tỉnh giám sát 9 văn bản, cấp huyện giám sát 38 văn bản, cấp xã giám sát 94 văn bản.

Trong hoạt động giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, năm 2022, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương đã tiếp 783 lượt, với 994 người được tiếp; đã tiếp nhận 457 đơn thư (77 đơn khiếu nại; 31 đơn tố cáo; 349 đơn đề nghị); đã xử lý chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 443 đơn (71 đơn khiếu nại; 28 đơn tố cáo; 344 đơn đề nghị); được các cơ quan giải quyết 437 đơn, đạt 99% (70 đơn khiếu nại; 28 đơn tố cáo; 339 đơn đề nghị); đơn thư được thông báo kết quả giải quyết Mặt trận 435, đạt 98% (70 đơn khiếu nại; 27 đơn tố cáo; 338 đơn đề nghị).

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Ủy bản MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương cho biết, với chức năng giám sát và phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ các cấp đã triển khai mạnh mẽ hoạt động giám sát, phản biện hướng vào các lĩnh vực, vấn đề có tác động, ảnh hưởng rộng lớn đến các tầng lớp nhân dân. Điểm nổi bật trong công tác giám sát được cấp ủy chỉ đạo thống nhất không bị trùng lặp nội dung, địa bàn giám sát trong hệ thống chính trị; ngoài việc triển khai, thực hiện tốt chương trình giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của tỉnh; các địa phương, đơn vị tổ chức giám sát từ 2 đến 3 chuyên đề.

MTTQ tỉnh đã chủ trì tổ chức 05 Hội nghị phản biện đối với 05 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đối với cấp huyện, có 04 đơn vị đã chủ trì tổ chức Hội nghị phản biện (mỗi đơn vị phản biện 01 dự thảo văn bản).

Về nội dung giám sát, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh chủ trì, thảo luận, thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội để xây dựng kế hoạch giám sát sau đó báo cáo cấp ủy cùng cấp, đảm bảo không trùng lặp, cụ thể, thiết thực. Quan trọng hơn, phải nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội, những thông tin, phản ánh của người dân để lựa chọn những vấn đề cần giám sát.

Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh áp dụng các hình thức giám sát như: tổ chức đoàn giám sát trực tiếp; thông qua nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền; thông qua hoạt động của Ban TTND cấp xã; tham gia giám sát với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

“Việc tổ chức thực hiện giám sát luôn bảo đảm khách quan, công khai, hiệu quả, đúng quy trình, các quy định, hướng dẫn về công tác giám sát của MTTQ Việt Nam và pháp luật của Nhà nước. Sau giám sát, các đoàn đều có báo cáo kết quả giám sát và những kiến nghị đối với cấp ủy và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý, trên cơ sở lý luận và thực tiễn, khách quan, công khai, hiệu quả thiết thực, mang tính xây dựng”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Năm 2023, để nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương sẽ chủ trì phối hợp thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình giám sát, phản biện xã hội, nội dung giám sát gắn với chỉ tiêu số cuộc giám sát, sau đó báo cáo cấp ủy, thông báo đến chính quyền cùng cấp để phối hợp thực hiện.

Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy Hải Dương chỉ đạo, tạo điều kiện để MTTQ các cấp tiếp tục tổ chức giám sát chuyên đề về công tác cán bộ, đảng viên; giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp. Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ các cấp tổng kết công tác TTND nhiệm kỳ 2021- 2023, kiện toàn Ban TTND xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2023 - 2025; tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát cùng với cơ quan nhà nước tại địa phương.

Đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát cùng với cơ quan Nhà nước tại địa phương trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, trọng tâm là giám sát việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hải Dương tiếp xúc, đối thoại với 550 doanh nhân
Sáng 12/12, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với 550 doanh nhân trên địa bàn tỉnh.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư