Xác định loại gói thầu dựa trên căn cứ nào?
Chủ đầu tư cần phải căn cứ nội dung, tính chất công việc, nguồn vốn của gói thầu để xác định loại gói thầu.

Độc giả Đào Văn Quảng - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắkrông, tỉnh Quảng Trị đặt câu hỏi như sau: Cơ quan tôi có 2 hợp đồng như sau: Hợp đồng Tư vấn kiểm kê đất đai xây dựng bản đồ, có giá trị là 900.000.000 đồng; Hợp đồng Tư vấn khảo sát lập quy hoạch nghĩa trang nhân dân, có giá trị là 600.000.000 đồng. Cả 2 hợp đồng trên đều chỉ định thầu, hình thức hợp đồng trọn gói, như vậy có đúng theo quy định tại Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP không?.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điều 54, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định hạn mức chỉ định thầu là không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công; không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Đối với trường hợp của ông, chủ đầu tư cần phải căn cứ nội dung, tính chất công việc, nguồn vốn của gói thầu để xác định loại gói thầu, từ đó có cơ sở xác định gói thầu có đủ điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu hay không.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...