Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 13:08:09
Yêu cầu chức danh chỉ huy trưởng công trường trong hồ sơ mời thầu xây lắp
Anh Ngọc - 22/05/2020 07:23
 
Cá nhân khi hành nghề chỉ huy trưởng công trường phải đảm bảo các yêu cầu về năng lực theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.
TIN LIÊN QUAN

Độc giả Thanh Luận (tỉnh Quảng Bình) đặt câu hỏi như sau: Theo Thông báo mời thầu Gói thầu xây lắp công trình của Ban quàn lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn, tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật nhân sự chủ chố tthì chỉ huy trưởng công trình phải có “Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án, hạng III”.

Theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, đã quy định rõ điều kiện đối với chỉ huy trưởng công trường, theo đó không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án.

Đối với chủ đầu tư lập hồ sơ mời thầu xây lắp, yêu cầu chức danh chỉ huy trưởng công trình phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng III có phù hợp với Luật Đấu thầu hay không?

Ngoài ra, tại Thông báo mời thầu Gói thầu xây lắp khác yêu cầu các nhà thầu trước khi tham gia dự thầu phải lập Biên bản khảo sát hiện trường có xác nhận của chủ đầu tư. Tôi muốn hỏi, việc khảo sát hiện trường phải có xác nhận của chủ đầu tư có phù hợp với Luật Đấu thầu không?

Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Pháp luật về xây dựng quy định cá nhân khi hành nghề chỉ huy trưởng công trường phải đảm bảo các yêu cầu về năng lực theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Yêu cầu chức danh chỉ huy trưởng công trường trong hồ sơ mời thầu xây lắp cũng như yêu cầu xác nhận của chủ đầu tư đối với công tác khảo sát hiện trường cần thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư