Bà Rịa - Vũng Tàu: Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu có 67 dự án du lịch sinh thái
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu và trong rừng phòng hộ có 67 dự án dự án được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu du lịch sinh thái, trong đó có 20 dự án đã bị thu hồi chủ trương đầu tư; 42 dự án đang chờ văn bản hướng dẫn để triển khai công việc còn lại; 5 dự án đang bị kiến nghị thu hồi.
Bãi biển Bình Châu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bãi biển Bình Châu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số liệu trên được đưa ra trong báo cáo mà Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long về việc hướng dẫn thực hiện đầu tư các dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong báo cáo vừa được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra. Sở này đã đề xuất một số nguyên tắc hướng dẫn thực hiện dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với các tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng trên địa bàn tỉnh như.

Nhà đầu tư phải có dự án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng và dự án này phải phù hợp với đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của các Ban quản lý (BQL) rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

Xác định rõ các dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh chỉ được thực hiện bằng hình thức thuê môi trường rừng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời không được giao đất, cho thuê đất hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các nhà đầu tư khác. Bên cạnh đó, Nhà đầu tư khi xây dựng công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 15, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp.

Việc xây dựng các nguyên tắc này nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng với mục đích kết hợp bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng bền vững phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Đồng thời khai thác và phát huy tốt nhất các tiềm năng về tài nguyên rừng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.

Ngoài các nguyên tắc chung trên, Sở cũng đề xuất phân công trách nhiệm cụ thể đối với BQL Vườn quốc gia Côn Đảo, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, BQL rừng phòng hộ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Du lịch, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh và các địa phương liên quan đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng.

Gia Huy

Bình luận của bạn về bài viết...