Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
Chính phủ dành 45.000 tỷ đồng cho Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020
Quang Hưng - 19/05/2018 07:21
 
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quyết định số 490/QĐ – TTg phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP) giai đoạn 2018 – 2020.
.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam thông tin về Chương trình OCOP giai đoạn 2018 – 2020.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, trọng tâm của Chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình là tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% số sản phẩm hiện có (tương ứng khoảng 2.400 sản phẩm); củng cố, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với hợp tác xã và doanh nghiệp; triển khai các mô hình làng văn hóa du lịch; xây dựng trung tâm thiết kế sáng tạo phát triển sản phẩm OCOP gắn với quảng bá, giới thiệu sản phẩm ở những vùng có đủ điều kiện; củng hố, kiện toàn 100% doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Chương trình.

Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình dự kiến khoảng 45.000 tỷ đồng, gồm: vốn của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tự huy động, vốn tay từ các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư, quỹ phát triển doanh nghiệp... Nguồn vốn ngân sách sẽ hỗ trợ một phần gồm: ngân sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ, nguồn khuyến công, khuyến nông, các nguồn vốn lồng ghép khác của Trung ương và địa phương.

Hà Nội đã huy động hơn 25.000 tỷ đồng đầu tư, xây dựng nông thôn mới
Theo Ban Chỉ đạo Chương trình 02- CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nâng thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư