Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 07 năm 2024,
Chủ tịch Quốc hội: Học viện Quốc phòng cần có đóng góp để hoàn thiện thể chế
Nguyễn Lê - 13/09/2022 18:41
 
Chủ tịch Quốc hội, GS.TS Vương Đình Huệ dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 của Học viện Quốc phòng.
.
Chủ tịch Quốc hội, GS.TS Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ khai giảng.

Sáng 13/9, Chủ tịch Quốc hội, GS.TS Vương Đình Huệ dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 của Học viện Quốc phòng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những thành tích xuất sắc của Học viện Quốc phòng thời gian qua.

Hơn 45 năm qua, Học viện đã đào tạo được hàng vạn cán bộ cấp cao của quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hàng nghìn cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, Học viện đã có 978 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có 6 đề tài cấp quốc gia, 179 đề tài cấp Bộ Quốc phòng; tham gia nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và có những đóng góp xứng đáng vào công tác lý luận của Đảng và Quân đội.

Đặc biệt, Học viện đã luôn bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để hoạch định các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách về quốc phòng, quân sự, xây dựng quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Phân tích bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước hiện nay, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; chăm lo xây dựng, tăng cường sức mạnh quốc phòng, quân sự; xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

“Đảng, Nhà nước, Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Học viện Quốc phòng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, giữ vững vai trò là  trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học quốc phòng, quân sự hàng đầu của đất nước, ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Học viện Quốc phòng trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Học viện Quốc phòng cần tiếp tục chủ động, tích cực, sáng tạo, đi đầu trong thực hiện chủ trương “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã triển khai.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Học viện cần phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục tạo ra bước chuyển biến tích cực có tính đột phá về đổi mới chương trình, nội dung giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ mới; đi đầu trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quân đội và bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng, an ninh trong Quân đội và của cả nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, học viện cần đẩy mạnh việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển khoa học quốc phòng, an ninh quân sự trong tình hình mới.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; kế thừa, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm giữ nước nghệ thuật quân sự của cha ông, làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quân sự, quốc phòng, an ninh để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các vấn đề về chiến lược quốc phòng, an ninh, quân sự, nhất là những nhận thức mới, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc.

Học viện cần nắm vững quan điểm của Đảng về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường quốc phòng, an ninh với đối ngoại…; phát hiện những vấn đề mới và những phương pháp giải quyết mới, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở các cơ quan, bộ, ngành, địa phương trong cả nước.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Học viện Quốc phòng có hình thức đóng góp phù hợp cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong hoạch định các chủ trương, hoàn thiện thể chế phát triển đất nước, nhất là kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Chủ tịch Quốc hội: Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách, lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư