Chuyển quyền quản lý dự án Khu kinh tế Quán Thẻ về UBND tỉnh Ninh Thuận
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chuyển giao dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ (Dự án) từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang UBND tỉnh Ninh Thuận quản lý.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, thống nhất với UBND tỉnh Ninh Thuận về nội dung điều chuyển, thủ tục thanh quyết toán các hạng mục đã thực hiện của Dự án, giải pháp xử lý triệt để những tồn tại trong quá trình bàn giao theo đúng quy định của pháp luật; việc chuyển giao Dự án phải đảm bảo thực hiện thống nhất các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đã giao tại văn bản số 980/TTg-KTN ngày 8/7/2013.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp phần vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 còn lại của Dự án để chuyển cho tỉnh Ninh Thuận quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Như Chính

Bình luận của bạn về bài viết...