Đại hội FPTS: Kỳ vọng các sản phẩm mới từ HOSE và HNX
Chiều 10/4, Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Các cổ đông FPTS bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội
Các cổ đông FPTS bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông FPTS đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với mục tiêu doanh thu 345 tỷ đồng, tăng 1,58% so với năm 2017.

Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2018 đạt 220 tỷ đồng, tăng 0,97% năm 2017; tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ theo đó dự kiến sẽ là 20,13%.

Theo FPTS, cơ sở đưa ra mục tiêu kinh doanh 2018 dựa trên thực tế tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam, nền kinh tế trong nước và bối cảnh hiện tại của thị trường tài chính thế giới.

Theo đó, một số yếu tố đáng quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018 là việc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) sẽ đưa sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ ra mắt sản phẩm Hợp đồng tương lai trên trái phiếu Chính phủ…

Một số yếu tố liên quan khác là việc Nhà nước sẽ thực hiện kế hoạch kế hoạch cổ phần hóa 64 doanh nghiệp và thoái vốn tại một loạt doanh nghiệp Nhà nước lớn; tình hình xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng và diễn biến thị trường bất động sản.

Trước đó, năm 2017, FPTS đạt doanh thu 339 tỷ đồng, tăng 24,41% so với năm 2016; lợi nhuận trước thuế đạt 217 tỷ đồng, tăng 22,75% so với năm 2016; lãi trước thuế/vốn điều lệ đạt 21,93%.

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của FPTS cũng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, khối lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 9,9 triệu cổ phiếu, tương ứng với số tiền đạt hơn 99 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Tỷ lệ phát hành theo đó tương ứng với 10% vốn điều lệ, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Đối tượng phát hành là tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2017 trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...