Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 27 tháng 09 năm 2023, 09:10:28
Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu
Anh Ngọc - 13/02/2018 09:25
 
Theo quy định tại Mục 1 Chương II Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa ban hành kèm Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hồ sơ đề xuất hợp lệ phải có đơn chào hàng được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Bá Quý , tỉnh Bình Phước đặt câu hỏi như sau: Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu, tổ chuyên gia gặp tình huống đấu thầu và xử lý như sau: Nhà thầu ghi trong đơn dự thầu theo Mẫu số 04 - Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa (Ban hành kèm Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), ghi đúng tên nhà thầu trên phần tiêu đề. Nhưng trong nội dung đơn dự thầu ghi thiếu chữ “Thương mại” ở phần tên công ty, các thành phần còn lại trong hồ sơ dự thầu ghi đúng tên nhà thầu. Tổ chuyên gia xác định đơn dự thầu không hợp lệ và đánh loại không xét tiếp.

Vậy, cách xử lý tình huống của tổ chuyên gia nêu trên có đúng theo quy định Luật Đấu thầu không?.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Mục 1 Chương II Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa ban hành kèm Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hồ sơ đề xuất hợp lệ phải có đơn chào hàng được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

Đối với nhà thầu liên danh, đơn chào hàng phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn chào hàng theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh.

Đối với trường hợp của ông Quý, việc đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất thực hiện theo hồ sơ yêu cầu, trên cơ sở hướng dẫn nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Ngoài ra, do thông tin cung cấp chưa đủ rõ nên Cục Quản lý đấu thầu không đủ căn cứ để trả lời cụ thể.

Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu áp dụng theo Nghị định hay Thông tư?
Điểm g, Khoản 1, Điều 12 Luật Đấu thầu quy định, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư