Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một phần của dự án Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một phần của dự án
Anh Ngọc | 23/02/2019 06:41
Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước.
1 2 3 4 5 6 7 8 9