Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 06 tháng 12 năm 2023, 15:25:35
Đồng Tháp đầu tư trên 105 tỷ đồng cho chuyển đổi số
Huy Tự - 20/03/2023 16:14
 
Tỷ lệ chi cho chuyển đổi số của tỉnh so với tổng chi ngân sách nhà nước đạt 1,57% theo Kế hoạch 99/KH-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp.
Trung tâm Chuyển đổi số Đồng Tháp hoạt động hiệu quả trong cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tổng kinh phí chuyển đổi số năm 2023 là 105,24 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư công 75,15 tỷ đồng và vốn chi thường xuyên là 30,09 tỷ đồng.

Theo đó, mục tiêu trong  năm 2023, năm dữ liệu số là “tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra gia trị mới”, các ngành, các cấp và địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp quyết tâm tập trung xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu địa phương, nhất là dữ liệu về dân cư và nông nghiệp.

Đồng thời, tập trung xây dựng kho dữ liệu dùng chung và nền tảng dữ liệu mở để tích hợp dữ liệu của các địa phương, đơn vị và phân loại, chia sẻ lại cho các tổ chức, cá nhân cùng khai thác, qua đó tạo nền tảng phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền. Thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số nhằm phát triển doanh nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Phấn đấu năm 2023, Đồng Tháp xếp vị trí thứ 30 trở lên về chỉ số chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh (năm 2022, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã phấn đấu đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu Kế hoạch đề ra, trong đó có 06 chỉ tiêu vượt và 7 chỉ tiêu đạt Kế hoạch 144/KH-UBND).

Để thực hiện mục tiêu trên, kế hoạch đề ra 4 giải pháp: Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp; nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ; thu hút nguồn lực công nghệ thông tin.

UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể; phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao; đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) điều chỉnh những nội dung, nhiệm vụ do thực tế phát sinh cho phù hợp với các mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp khởi sắc về kinh tế nông nghiệp
Ứớc giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản 3 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Đồng Tháp đạt 15.614 tỷ đồng, tăng 4,13% so cùng (tương ứng tăng 618...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư