Đặt mua báo in| Ngày 16 tháng 10 năm 2021, 06:17:02
Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có cần bảo đảm dự thầu?
Anh Ngọc - 22/09/2021 07:24
 
Nhà thầu tư vấn có phải nộp bảo đảm dự thầu khi tham dự thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình?
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Độc giả Phạm Trung Thành (TP. Đà Nẵng) đặt câu hỏi như sau: Công ty A có 1 gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. Do tính chất quan trọng của công trình nên đơn vị đã cho đấu thầu rộng rãi gói thầu tư vấn này và kèm theo điều kiện nhà thầu tư vấn phải nộp bảo đảm dự thầu khi tham dự thầu.

Tôi xin hỏi, công ty A đưa ra điều kiện như vậy có sai không? Có trái với Khoản 1 Điều 11 Luật Đấu thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a Khoản 1 Điều 11 Luật Đấu thầu quy định bảo đảm dự thầu áp dụng trong các trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp.

Theo đó, đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thuộc phạm vi điều chỉnh Luật Đấu thầu thì không yêu cầu nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo quy định nêu trên.

Việc yêu cầu nhà thầu tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu là không phù hợp Luật Đấu thầu.

Ứng thầu được dự gói thầu do mình cung cấp dịch vụ tư vấn?
Nhà thầu tư vấn có được tham dự đấu thầu cung cấp sản phẩm cho gói thầu do mình đang cung cấp dịch vụ tư vấn?
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư