Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 20 tháng 05 năm 2024,
Hà Nam tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX từ ngày 20 đến 23/9
 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 20 – 23/9 tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh với sự tham dự của 322 đại biểu chính thức.

.
.

Chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX được xác định là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ”. 

Đại hội sẽ thực hiện các nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội tổ chức với 4 nội dung chính: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội cấp trên trực tiếp; Bầu Ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam chỉ đạo sát sao, đúng quy trình, bắt đầu từ tháng 8/2019, đã thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội như: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban Tổ chức – Phục vụ, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng các tiểu ban; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đến nay công tác chuẩn bị Đại hội đã cơ bản hoàn tất. 

Tỉnh ủy Hà Nam cũng đã thông tin khái quát về những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ qua; một số mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025… Giai đoạn 2016 – 2020, Hà Nam cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2015 – 2020 đạt 10,1%/năm; quy mô kinh tế năm 2020 ước đạt 36.772 tỷ, gấp 1,7 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 66,6 triệu đồng.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hà Nam đề ra phương hướng, mục tiêu tổng quát là: Tăng cường đoàn kết, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy những thành tựu đã đạt được, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn với phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ. 

Trung tâm điều hành thông minh Hà Nam chính thức đi vào hoạt động
UBND tỉnh Hà Nam vừa khai trương, đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành thông minh tỉnh và sơ kết một năm xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hà...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư