Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 05 năm 2024,
Hà Nội: Đảm bảo phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền thông suốt
Hồng Minh - 23/10/2022 14:33
 
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 268/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về thông qua Đề án phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND về quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố của HĐND Thành phố Hà Nội, bảo đảm việc phân cấp được thông suốt, đặc biệt là đối với các lĩnh vực có sự điều chỉnh quy định phân cấp.

Hình minh họa

Đối với việc lập danh mục công trình, bàn giao, tiếp nhận và quản lý các công trình thuộc nhiệm vụ phân cấp, các sở chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương phối hợp với các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan rà soát, lập và trình UBND Thành phố Hà Nội ban hành danh mục các công trình do thành phố quản lý đối với các lĩnh vực cần điều chỉnh danh mục để phù hợp với quy định phân cấp tại nghị quyết.

Việc lập danh mục công trình theo nguyên tắc, tiêu chí và danh mục cụ thể, công khai và thống nhất giữa các đơn vị. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/10/2022.

Căn cứ danh mục các công trình được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt, các sở chuyên ngành có trách nhiệm phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tiến hành bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ trong từng lĩnh vực theo Quy định phân cấp mới, bảo đảm công tác quản lý không bị gián đoạn. Công việc này cần hoàn thành trước ngày 30/11/2022.

Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định về phương án phân cấp, ủy quyền thủ tục hành chính, trong đó rõ mục tiêu từng năm trong giai đoạn 2022-2025, lộ trình, phương án thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện...

Từng sở chuyên ngành chủ trì tham mưu UBND Thành phố ban hành, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, phân cấp thuộc lĩnh vực phụ trách với thời hạn hoàn thành vào quý IV/2022.

Tiếp tục rà soát, xây dựng quy định phân cấp, ủy quyền đồng bộ trong mỗi ngành, lĩnh vực, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô rà soát, đề xuất quy định phân cấp cho cấp huyện, cấp xã đối với từng ngành, lĩnh vực, gửi các sở chuyên ngành phụ trách lĩnh vực để tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố Hà Nội.

Sở Nội vụ Hà Nội chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát lại tổ chức bộ máy, vị trí việc làm tại các đơn vị, xác định biên chế phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đồng thời bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Sở Tài chính Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, đánh giá nguồn lực ngân sách để thực hiện quy định phân cấp theo nghị quyết.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác trong mỗi lĩnh vực của mỗi cấp, mỗi ngành, để phục vụ công tác quản lý nhà nước, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp và phục vụ các đơn vị tổ chức, công dân.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư