Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 28 tháng 05 năm 2024,
HĐND tỉnh Thái Bình thực hiện tốt phương châm “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả”
Mạnh Tùng - 24/06/2021 17:25
 
Sáng 24/6/2021, Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được khai mạc. Đây là kỳ họp đầu tiên nhằm kiện toàn bộ máy của HĐND, UBND tỉnh theo Luật định.
Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Nguyễn Tiến Thành.

 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc cuộc bầu cử. Đặc biệt Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện quy trình bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; bầu các Trưởng ban, Phó trưởng Ban HĐND tỉnh; quyết định số lượng thành viên các Ban HĐND tỉnh và bầu Hội thẩm tòa án nhân dân tỉnh. Đồng thời xem xét, quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh trong năm 2021; nội quy hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII.

Là kỳ họp đầu tiên với những nội dung hết sức quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền của tỉnh, vì vậy Chủ tọa kỳ họp đã đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân tỉnh nhà, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn và quyết định nhân sự giữ các chức vụ trọng trách để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân giao phó.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh.

HĐND tỉnh Thái Bình phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thực hiện tốt phương châm “đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả” - đó là khẳng định của ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 khi thay mặt các đại biểu vừa trúng cử vào các chức vụ chủ chốt của HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII phát biểu nhận nhiệm vụ tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII Nguyễn Tiến Thành nhấn mạnh: Với ý thức, trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và cử tri, nhân dân trong tỉnh, tôi xin hứa sẽ cùng tập thể Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII luôn giữ vững bản lĩnh cách mạng, tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng và nhân dân.

Nêu cao tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, thành tựu của các nhiệm kỳ trước để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trên mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của cử tri đến HĐND tỉnh. Tăng cường phối hợp công tác  giữa Thường trực HĐND với UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực thi nhiệm vụ để HĐND tỉnh ngày càng xứng đáng với vị trí là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân và là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử.

Trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ, cá nhân tôi cũng như tập thể Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tiếp tục được đón nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, kịp thời của Trung ương, của Tỉnh ủy; phối hợp công tác hiệu quả của các cấp, các ngành; sự theo dõi, giám sát, ủng hộ của cử tri và nhân dân trong tỉnh tạo điều kiện để HĐND, UBND các cấp hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với niềm tin và mong đợi của cử tri và nhân dân.

Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đang tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, đồng thời có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với HĐND và UBND tỉnh trong thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi phải tập trung trí tuệ, năng lực và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Vì vậy, ngay sau Kỳ họp, tôi đề nghị các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị và các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tập trung hoàn thành các thủ tục, hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê chuẩn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh theo đúng quy định pháp luật; sớm ổn định về mặt tổ chức, ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.

Thứ hai, tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương. Ðồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội trong việc tham gia tích cực, có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng đảng, chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân.

Thứ ba, phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp; quyết định đúng, kịp thời những chủ trương, cơ chế, chính sách và các vấn đề quan trọng của tỉnh. Đặc biệt chú trọng việc ra soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách phù hợp với pháp luật và tình hình thực tiễn của tỉnh; xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát bám sát tình hình thực tiễn, tập trung vào vấn đề được dư luận, cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân quan tâm. 

Rà soát, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thường lệ sắp tới dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 7 năm 2021.

Thứ tư, nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực thi nhiệm vụ của chính quyền địa phương. Đề nghị UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Tập trung chỉ đạo giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân.

Thứ năm, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII đã chính thức thực thi trọng trách của người đại biểu dân cử. Trên cương vị công tác của mình, với trách nhiệm là người đại biểu nhân dân, mỗi vị đại biểu cần tích cực, chủ động nghiên cứu Hiến pháp, pháp luật, nắm rõ quyền hạn và trách nhiệm của mình, luôn tu dưỡng đạo đức, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, gương mẫu chấp hành pháp luật, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện lời cam kết của mình trước cử tri; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri; đôn đốc, giám sát việc giải quyết các các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian tới.

Thái Bình: Các doanh nghiệp phải sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch
Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình sáng 18/5 khi đi kiểm tra công tác phòng, chống...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư