Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 22 tháng 05 năm 2024,
Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII sẽ ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân
Khánh An - 26/04/2017 14:02
 
Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho biết, Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII họp vào đầu tháng 5 năm 2017 sắp tới sẽ ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân.
.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng các doanh nhân tư nhân tại Diễn đàn kinh tế tư nhân 2017.

"Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII sẽ tạo ra bước phát triển mới cho kinh tế tư nhân Việt Nam với việc ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, ông Nguyễn Văn Bình chia sẻ thông tin này tại Diễn đàn kinh tế tư nhân 2017 diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

Theo đó, ông nói, mục tiêu tổng quát cần hướng tới là kinh tế tư nhân thực sự là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng, với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng, quy mô, chất lượng và tỷ trọng trong GDP; góp phần không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện tiến độ, công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Trong giai đoạn phát triển vừa qua, mặc dù đã đạt được những thành tựu phát triển vượt bậc nhưng thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá cho thấy, cho đến nay, kinh tế tư nhân vẫn chưa đáp ứng được vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Nội lực của kinh tế tư nhân còn yếu. Kinh tế tư nhân vẫn chủ yếu là kinh tế hộ gia đình, cá thể chiếm tới 31,33% GDP, trong khi các thành phần khác của kinh tế tư nhân chỉ chiếm 7,88% GDP năm 2015.

Tốc độ tăng trưởng GDP của kinh tế tư nhân có xu hướng giảm trong những năm gần đây (giai đoạn 2003-2010 là 11,93%/năm; giai đoạn 2011-2015 là 7,54%/năm).

Có đến 97% doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, trình độ công nghệ thấp và chậm đổi mới, năng lực tài chính, năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh còn thấp, trình độ quản trị, tính liên kết còn yếu; khả năng tham gia chuỗi giá trị trong nước và quốc tế còn thấp.

Tỷ lệ doanh nghiệp tư nhân thua lỗ, phá sản còn khá cao, bình quân giai đoạn 2007-2015 là 45%. Cơ cấu ngành nghề của kinh tế tư nhân còn bất cập, có đến 81% tập trung vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ, trong khi chỉ có 1% đầu tư vào nông nghiệp, số lượng doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo còn rất nhỏ.

Bên cạnh đó, ông Bình cũng nhấn mạnh, tình trạng vi phạm pháp luật và cạnh tranh không lành mạnh, sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, gian lận thương mại của kinh tế tư nhân diễn ra ngày càng tăng, mức độ ngày càng nghiêm trọng, phức tạp hơn.

Phân tích những yếu kém, hạn chế của kinh tế tư nhân trong thời gian qua, ngoài nguyên nhân khách quan, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho rằng, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.Đó là thể chế về phát triển doanh nghiệp, doanh nhân còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Chưa tạo ra những bước đột phá trong đổi mới, hoàn thiện thể chế kinh tế tư nhân và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm phát triển nhanh, vững chắc kinh tế tư nhân theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong nhận thức và hoạt động thực tiễn của một số cấp ủy về phát triển kinh tế tư nhân trong một số trường hợp còn thiếu nhất quán, có lúc, có nơi chưa nhìn nhận, đánh giá đúng mức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân. Bên cạnh đó còn có nguyên nhân là xuất phát điểm phát triển và năng lực nội tại của kinh tế tư nhân còn thấp. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận doanh nhân tư nhân còn chưa cao.

"Trong thời gian tới, phát triển kinh tế tư nhân là yêu cầu tất yếu, khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, phát huy thế mạnh và tiềm năng to lớn của kinh tế tư nhân phải đi đôi với khắc phục triệt để những mặt trái phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế tư nhân", Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Đặc biệt, khi trao đổi với các doanh nghiệp tư nhân, ông Bình cũng nói, cần thống nhất quan điểm: kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển một nền kinh tế độc lập, tự chủ.

"Coi phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một phương sách quan trọng để huy động và phân bổ các nguồn lực và giải phóng sức sản xuất. Tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển ở tất cả các lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Đồng thời, cần chăm lo phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng vững mạnh, có ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội và kỹ năng lãnh đạo, quản trị cao", ông Bình phát biểu tại Diễn đàn kinh tế tư nhân 2017.

560 tỷ đồng đang chờ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Sau 1 năm đi vào hoạt động, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) bắt đầu được các doanh nghiệp tìm đến. “Số doanh nghiệp được...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư