Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 02 tháng 12 năm 2023, 18:59:09
Huy động trí tuệ chuyên gia trong sửa đổi Luật Đất đai
Nguyễn Lê - 26/08/2022 18:19
 
Sau khi Quốc hội thảo luận cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ tư, Ủy ban thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật.
.
Toàn cảnh hội thảo.

Ngày 26/8 Hội đồng khoa học của Ủy ban thường vụ Quốc hội phối hợp với Ủy ban Kinh tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện nghiên cứu lập pháp và Hội Luật gia Việt Nam đồng tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đây là một dự án luật lớn có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống kinh tế, xã hội của đất nước. Theo dự kiến dự án luật sẽ được Chính phủ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ tư (tháng 10/ 2022) và theo quy trình xem xét thông qua tại ba kỳ họp Quốc hội. Sau khi cho ý kiến lần đầu Quốc hội sẽ thảo luận cho ý kiến lần hai tại kỳ họp thứ năm (tháng 5/2023), thảo luận lần thứ ba và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ sáu (tháng 10/2023).

Theo dự kiến sau khi Quốc hội thảo luận cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ tư, Ủy ban thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật.

Thông cáo báo chí về hội thảo cho biết, hội thảo được tổ chức nhằm huy động, phát huy vai trò trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, những người có kinh nghiệm thực tiễn trên nhiều lĩnh vực tham gia vào việc góp ý kiến hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Trong đó tập trung vào việc thảo luận, tham gia ý kiến nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi Luật Đất đai bảo đảm thể chế hóa đúng đắn quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng nhất là nghị quyết số 18 - NQ/TW và quy định của Hiến pháp 2013 liên quan đến lĩnh vực đất đai, làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013.

Theo đó việc sửa đổi Luật Đất đai lần này cần gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất, bảo đảm tiết kiệm, bền vững góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công bằng và ổn định xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó tập trung vào các nội dung hoàn thiện thể chế chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tại hội thảo các ý kiến tham luận và trao đổi đã đề cập đến hai nhóm nội dung lớn. Một là những vấn đề chung; cơ chế, chính sách về tài chính đất đai; về giá đất; hoàn thiện cơ chế định giá đất; về cơ chế đấu giá đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Hai là về bồi thường hỗ trợ tái định cư thu hồi đất; về chế độ quản lý và sử dụng đất đai và một số nội dung chính sách khác. Như hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư trong hoạch định và thực hiện các chính sách tài chính về đất đai; về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về đất đai; giao đất, cho thuê chuyển mục đích sử dụng đất.

Kết quả hội thảo sẽ được Viện Nghiên cứu lập pháp, là cơ quan thường trực của Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền để nghiên cứu tham khảo góp phần phục vụ việc Quốc hội xem xét thảo luận dự án luật đất đai sửa đổi trong thời gian tới.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư