Đặt mua báo in| Ngày 15 tháng 06 năm 2021, 08:16:18
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án do cơ quan nào thẩm định, phê duyệt?
Anh Ngọc - 18/05/2020 07:18
 
Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 37 Luật Đấu thầu, tổ chức được giao thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo thẩm định trình người có thẩm quyền phê duyệt.

Độc giả Thái Quài (TP.HCM) đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi đang thực hiện dự án di dời, dự án này chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, vốn từ ngân sách thành phố và quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Chủ đầu tư là đơn vị Nhà nước có quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp này.

Tôi muốn hỏi, kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án do cơ quan nào thẩm định, phê duyệt? Hình thức lựa chọn nhà thầu là rộng rãi hay hạn chế? Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu do cơ quan nào thẩm định, phê duyệt?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 37 Luật Đấu thầu, tổ chức được giao thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo thẩm định trình người có thẩm quyền phê duyệt.

Việc xác định đơn vị thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện trên cơ sở quy định tại Điều 104 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Người có thẩm quyền chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 73 Luật Đấu thầu.

Ngoài ra, việc xác định hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương II Luật Đấu thầu, trong đó đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu cơ bản. Hồ sơ mời thầu do chủ đầu tư phê duyệt theo quy định tại Khoản 1, Điều 74 Luật Đấu thầu; việc xác định đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu thực hiện theo Khoản 7, Điều 104 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 1, Điều 36 Luật Đấu thầu, đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án, trường hợp xác định được chủ đầu tư thì đơn vị thuộc chủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu chủ đầu tư để xem xét, phê duyệt.

Trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư thì đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu đơn vị mình để xem xét, phê duyệt.

Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng
Với gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư