Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 02 năm 2023, 22:23:14
Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Như Chính - 26/10/2018 08:08
 
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương là tổ chức sự nghiệp khoa học thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ chế, chính sách quản lý kinh tế và phát triển doanh nghiệp; đào tạo tiến sĩ kinh tế và thực hiện hoạt động tư vấn theo quy định của pháp luật.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương có nhiệm vụ nghiên cứu và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định: Các cơ chế, chính sách quản lý kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế, chính sách thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; đề án về đổi mới cơ chế, chính sách quản lý kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, hoàn thiện thể chế kinh tế; hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và những vấn đề quản lý kinh tế liên ngành khác.

Bên cạnh đó, đánh giá triển khai thực hiện cơ chế, chính sách quản lý kinh tế; tổng kết thực tiễn quản lý kinh tế; đề xuất áp dụng cơ chế, chính sách, mô hình quản lý kinh tế mới; nghiên cứu lý luận và phương pháp luận về khoa học quản lý kinh tế và phát triển khoa học quản lý kinh tế ở Việt Nam; nghiên cứu, tham gia ý kiến về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức khác; xây dựng hệ thống thông tin về quản lý kinh tế và cung cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, thực hiện cung ứng dịch vụ công. Cụ thể, triển khai các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về quản lý kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và lĩnh vực khoa học có liên quan khác theo quy định của pháp luật; đào tạo tiến sĩ kinh tế theo quy định của pháp luật; thực hiện hoạt động tư vấn về các lĩnh vực khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao; biên soạn các ấn phẩm, công trình nghiên cứu khoa học, tài liệu nghiên cứu về quản lý kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

Về cơ cấu tổ chức, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương có 7 đơn vị gồm: 1- Ban nghiên cứu tổng hợp; 2- Ban nghiên cứu kinh tế ngành và lĩnh vực; 3- Ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh; 4- Ban nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp; 5- Ban nghiên cứu các vấn đề xã hội; 6- Trung tâm tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu; 7- Văn phòng.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương có Viện trưởng và không quá 3 Phó Viện trưởng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2018 và thay thế Quyết định số 117/2009/QĐ-TTg ngày 29/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 19
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tập trung vào các nhiệm vụ gồm soạn thảo Luật sửa đổi,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư