Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 31 tháng 05 năm 2024,
Phải cụ thể hóa các cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 98 trong năm 2023
Trọng Tín - 15/07/2023 22:07
 
Thành ủy TP.HCM yêu cầu UBND khẩn trương chuẩn bị, trình HĐND Thành phố xem xét quyết định các nội dung cụ thể hóa, thể chế hóa theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách đặc thù trong năm 2023.

Chiều 15/7, tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, Phó Bí thư Thành uỷ Thành phố Nguyễn Hồ Hải đã triển khai Chỉ thị 27 của Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Chỉ thị nêu rõ toàn hệ thống chính trị Thành phố nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ chính trị trọng yếu và có tính đột phá, là điều kiện thuận lợi để Thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khai thác, khơi thông và phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Quốc hội phải gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 31, Nghị quyết 24, Kết luận 14 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI; phát huy mạnh mẽ ý chí, quyết tâm, nghị lực, truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của nhân dân.

Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chủ động, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức…

Từ những cơ sở nêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt và toàn diện trong quá trình triển khai thực hiện; thường xuyên và kịp thời báo cáo Thành ủy và Ban chỉ đạo Quốc gia những vấn đề phát sinh, vướng mắc, vượt thẩm quyền.

Phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện các cơ chế, chính sách. Lãnh đạo sơ kết giữa kỳ và tổng kết thực hiện Nghị quyết sau năm năm theo yêu cầu của Quốc hội.

a
Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu cần chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực bảo đảm chất lượng để triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù thông qua Đề án xây dựng nền công vụ ưu tú. Ảnh: Thuận Văn

Trước mắt, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự đảng UBND chỉ đạo HĐND Thành phố và UBND Thành phố khẩn trương chuẩn bị nguồn lực và các nội dung cần cụ thể hóa để triển khai thực hiện ngay khi Nghị quyết có hiệu lực.

Phối hợp chặt chẽ giữa Thành phố với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương với tinh thần: “TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM”.

Đảng đoàn HĐND Thành phố lãnh đạo HĐND Thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội; ban hành các nghị quyết chuyên đề nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết.

Tăng cường công tác giám sát thực hiện Nghị quyết và các quy định pháp luật nhằm thúc đẩy, uốn nắn việc thực thi của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, bảo đảm các cơ chế, chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, có hiệu quả cao nhất; ngăn ngừa rủi ro, sai phạm, kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm.

Ban Cán sự đảng UBND Thành phố lãnh đạo UBND Thành phố quyết định thành lập các tổ chức chỉ đạo, tham mưu tư vấn theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo; ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Quốc hội, Chỉ thị của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND Thành phố. Phối hợp với các ban, bộ, ngành có liên quan đẩy nhanh công tác tham mưu ban hành nghị định của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị quyết, nhằm sớm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách mà Quốc hội giao cho Chính phủ, bộ ngành quy định.

Cùng đó, khẩn trương chuẩn bị, trình HĐND Thành phố xem xét quyết định các nội dung cụ thể hóa, thể chế hóa theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý đầu tư, tài chính ngân sách, quản lý đô thị và tài nguyên môi trường, ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Thành phố, quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tổ chức bộ máy của Thành phố và TP. Thủ Đức. Tất cả nội dung cụ thể hóa, thể chế hóa phải hoàn thành trong năm 2023.

Ngoài ra, Ban Cán sự đảng UBND Thành phố thực hiện phân cấp, ủy quyền, tăng cường tính tự chủ, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan được giao chủ trì gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra. Đồng thời, cần chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực bảo đảm chất lượng để triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù thông qua Đề án xây dựng nền công vụ ưu tú.

Chỉ thị cũng giao cụ thể các Ban Dân vận Thành uỷ, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Ban tổ chức Thành uỷ, Ban Nội chính Thành uỷ, Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ và Thành uỷ TP. Thủ Đức, các quận uỷ, huyện uỷ tuỳ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để thực hiện hiệu quả nhất nội dung Nghị quyết.

Thông qua Nghị quyết thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội, HĐND TP.HCM yêu cầu khẩn trương
Nghị quyết của HĐND TP.HCM có 3 điều, trong đó quy định trách nhiệm của đại biểu HĐND và HĐND Thành phố, đồng thời triển khai nội dung thuộc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư