Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 05 năm 2022, 09:52:38
Quy định bảo lãnh tạm ứng gói thầu mua sắm hàng hóa
Anh Ngọc - 01/07/2018 07:03
 
Tạm ứng và bảo lãnh tạm ứng trong đấu thầu được hướng dẫn tại Mục 15 Chương VI Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Độc giả Nguyễn Hải Dương (tỉnh Kon Tum) đặt câu hỏi như sau: Cơ quan của tôi đã tổ chức đấu thầu và tiến hành ký kết hợp đồng với nhà thầu, mức tạm ứng là 30% và trên 1 tỷ đồng, cơ quan tôi yêu cầu nhà thầu cung cấp giấy bảo lãnh tạm ứng. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhà thầu, không có quy định nộp bảo lãnh tạm ứng đối với hợp đồng mua sắm hàng hoá.

Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về vấn đề này?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 2, Điều 92 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, tùy theo quy mô, tính chất của gói thầu để xác định mức tạm ứng phù hợp.

Trong hợp đồng phải nêu rõ về mức tạm ứng, thời điểm tạm ứng, bảo lãnh tạm ứng, thu hồi tạm ứng; trách nhiệm của các bên trong việc quản lý, sử dụng kinh phí tạm ứng; thu hồi giá trị của bảo lãnh tạm ứng trong trường hợp sử dụng kinh phí tạm ứng không đúng mục đích.

Đối với trường hợp của ông Dương, bảo lãnh tạm ứng thực hiện theo quy định nêu trên.

Ngoài ra, tạm ứng và bảo lãnh tạm ứng được hướng dẫn tại Mục 15 Chương VI Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa trong gói thầu mua sắm
Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư