Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 12 năm 2021, 04:25:53
Tag: xã hội hóa nghề rừng
  • Tìm vốn đầu tư ngoài ngân sách cho phát triển ngành lâm nghiệp
    Bài viết này dựa trên cách tiếp cận về đánh giá nhu cầu chính sách trong chu trình chính sách công, nhằm chỉ ra nhu cầu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện trong quá trình hoạch định chính sách huy động vốn đầu tư để khuyến khích huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn ngân sách ngoài nhà nước phục vụ cho các mục tiêu phát triển và bảo vệ rừng giai đoạn từ năm 2016 đến 2020 của quốc gia.