Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
Tạo nên những thay đổi lớn về thể chế kinh tế
ĐT - 17/07/2015 09:57
 
Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Đảng ủy cơ quan, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phong trào thi đua yêu nước của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đã có bước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Xin trích giới thiệu một số ý kiến, nhận định của lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ về những đóng góp của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
.
Toàn cảnh Đại hội thi đua yêu nước Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê lần thứ III diễn ra tại Hà Nội sáng ngày hôm nay (17/7)

 

.
Ông Nguyễn Đức Trung, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Thành tích ấn tượng nhất là tư tưởng đổi mới trong công việc

Đại hội Thi đua yêu nước ngành Kế hoạch, Đầu và Thống kê lần thứ III là thời điểm mỗi tập thể và cá nhân trong Bộ, trong ngành nhìn nhận và đánh giá lại những đóng góp của đơn vị và cá nhân mình vào thành tích chung của ngành trong 5 năm qua.

Tôi cho rằng, những thành tích  xuất sắc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và toàn ngành đã đạt được trong 5 năm qua đều có sự đóng góp của tất cả các đơn vị và cá nhân thuộc Bộ, ngành trên từng cương vị công tác, từng vị trí công việc.

Theo tôi, thành tích ấn tượng nhất đó chính là tư tưởng đổi mới trong công việc, điển hình là trong công tác xây dựng thể chế, xuất phát từ Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã lan toả sâu rộng đến từng đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ tạo nên một bầu không khí làm việc tích cực, hăng say và sự gắn bó, đoàn kết, nhất trí.

 

.
Ông Phạm Mạnh Cường, Phó bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Từng người thi đua với chính mình sẽ tạo nên phong trào thi đua thực chất

Động lực thi đua chính là sự tử tế và trách nhiệm trong cuộc sống, cộng với tâm huyết và đam mê trong công việc. Những điều này tạo nên khát vọng để có được những ý tưởng, sáng tạo trong công việc. Quan trọng hơn, chúng tạo nên nhu cầu thi đua với chính mình, chứ không phải tham gia phong trào một cách chung chung. Từng người thi đua với chính mình sẽ tạo nên phong trào thi đua thực chất.

Trong phong trào thi đua của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thời gian qua và hiện tại, đây cũng là các yếu tố tạo nên sự thay đổi lớn trong tư duy của từng cán bộ, công chức. Chúng tôi đặt lợi ích của nền kinh tế, của quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích của cơ quan bộ, của ngành và của cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ được giao. Điều này thể hiện qua tư duy mới trong xây dựng chính sách, pháp luật mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đề xuất soạn thảo.

 

.
Ông Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phong trào thi đua yêu nước ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê tạo nên những thay đổi lớn về thể chế kinh tế

Kết quả của phong trào thi đua yêu nước ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê những năm qua đã tạo ra bước chuyển cả về nhận thức và hành động, thay đổi suy nghĩ, cách làm từ trước đến nay đối với lĩnh vực quản lý nhà nước về đầu tư công, đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp.

Phong trào đó thực sự góp phần tạo nên những thay đổi lớn về thể chế kinh tế thông qua việc tham mưu xây dựng hệ thống pháp luật mang tính cốt lõi như Luật Đầu tư sửa đổi, Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp sửa đổi… với tư tưởng công khai, minh bạch, hướng đến làm sao tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân và cho doanh nghiệp, bỏ các rào cản trong việc gia nhập thị trường và kinh doanh của doanh nghiệp.

 

.
Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê góp phần phát triển mô hình kinh tế mới

Cùng với những thay đổi lớn của đất nước trong gần 30 năm qua, phong trào thi đua yêu nước ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đã góp phần bằng việc tham mưu cho Đảng, Chính phủ phát triển mô hình kinh tế mới là mô hình khu công nghiệp, khu chế xuất từ những năm đầu của thập kỷ 90, thế kỷ 20, góp phần quan trọng trong việc huy động nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư nước ngoài cho sản xuất, kinh doanh, tăng cường xuất khẩu, tạo công ăn việc làm cho người dân, doanh nghiệp. Từ đó, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nó thể hiện rất rõ qua các con số hàng năm, khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút 60% dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và chiếm tới 90% các dự án sản xuất công nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh mẽ qua các năm, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hàng triệu lao động.


.
Ông Man Ngọc Lý, Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội (Bình Định)

Khen thưởng là đòn bẩy kích thích hoạt động sáng tạo

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng Cấp ủy, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế quan tâm chỉ đạo sâu sát, coi đây là động lực để khuyến khích, động viên tập thể cán bộ, công chức viên chức trong toàn cơ quan, đơn vị quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hàng năm, căn cứ hướng dẫn của UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, Ban thực hiện hướng dẫn các tập thể, cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, đăng ký thực hiện sáng kiến, cải tiến để làm cơ sở triển khai thực hiện và đánh giá vào cuối năm…

5 năm qua, công tác thi đua và khen thưởng tại Ban đã có bước chuyển biến đáng kể, nhất là từ sau khi Luật Thi đua khen thưởng được sửa đổi, bổ sung và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng có hiệu lực, các tiêu chuẩn về thi đua, khen thưởng nâng cao tiêu chuẩn, đảm bảo chặt chẽ hơn.

 

.
Bà Nguyễn Thị Phú Hà, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Kịp thời tham mưu về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Hưởng ứng các phong trào thi đua của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể, tập thể cán bộ, công chức Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân đã không ngừng phấn đấu vươn lên và đã đạt được những kết quả thành tích nhất định, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ và Ban Chấp hành Đảng Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao cho.

Trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng và các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ tổng hợp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 trình Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội thông qua; và đang xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm từ năm 2011 đến nay.

Trong lĩnh vực đầu tư phát triển, Vụ đã chủ trì, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, góp phần đổi mới cơ chế quản lý, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, tạo quyền chủ động và tự chủ của các cấp, các ngành, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của Nhà nước, như xây dựng Luật Đầu tư công; xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư... Đồng thời, đã chủ trì tổng hợp xây dựng kế hoạch đầu tư giai đoạn 2013 - 2015; triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và các kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm từ năm 2011 đến nay.

Trong điều kiện thực hiện kế hoạch, Vụ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc chủ trì tổng hợp đánh giá tình hình, kiến nghị nhiều giải pháp trình Lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều nghị quyết cơ chế, chính sách kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh...

 

.
Ông Đỗ Minh Tuấn, Nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh

Phong trào thi đua giúp nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh là đơn vị luôn tham gia tích cực các hoạt động của phong trào thi đua yêu nước của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê. Lãnh đạo Sở luôn coi công tác thi đua là một nhiệm vụ không thể thiếu trong các nhiệm vụ của Sở, với phương châm làm thực sự, không hình thức. Vì vậy, chúng tôi luôn quan tâm, chọn lựa những cán bộ, công chức có kinh nghiệm, năng lực tổ chức phong trào vào làm nhiệm vụ ở bộ phận thường trực thi đua.

Trong hoạt động này, chúng tôi luôn xác định rõ, việc thực hiện phải có kế hoạch thi đua cụ thể, dài hạn, với những mục tiêu rõ ràng cho các tập thể và mỗi cá nhân.

 

.
Ông Nguyễn Trúc Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bến Tre

Góp phần đáng kể cho sự phát triển và tăng trưởng chung của tỉnh Bến Tre

Trong 5 năm qua, ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê Bến Tre đã góp phần đáng kể cho sự phát triển và tăng trưởng chung của tỉnh nhà, nhất là trên lĩnh vực kinh tế và đầu tư.

Nhiều chính sách, giải pháp phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực đầu tư xã hội do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, chủ trì đã phát huy tác dụng tốt, giúp tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thật sự thân thiện, nên Bến Tre luôn nằm ở nhóm các tỉnh, thành phố có Chỉ số Năng lực cạnh tranh thuộc nhóm tốt của cả nước trong nhiều năm liền.

Thi đua yêu nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Trao đổi với Báo Đầu tư nhân Đại hội Thi đua yêu nước ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê lần thứ III, diễn ra ngày hôm nay (17/7/2015) tại Hà...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư