Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 12 năm 2022, 07:01:57
Thay đổi thiết kế, được điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói?
Anh Ngọc - 22/12/2019 07:06
 
Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Hiện Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và Môi trường đô thị thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư. Dự án sử dụng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Qua công tác thi công tại hiện trường, Công ty nhận thấy theo thiết kế chiều dày lớp đất bề mặt cần bóc bỏ trung bình 0,3m nhưng thực tế thi công, do lớp đất bề mặt yếu, không bảo đảm khả năng chịu lực, hệ số đầm chặt không đạt k90 nên Công ty đề nghị bóc bỏ toàn bộ lớp đất yếu nêu trên dẫn tới chiều dày tăng lên khoảng 1,2m (chiều sâu lớp đất yếu bóc bỏ thực tế phù hợp với số liệu khảo sát địa chất). Theo thiết kế, chiều dài cọc tre gia cố nền đất là 3m, tuy nhiên thực tế khi đóng cọc tre chỉ xuống được độ sâu khoảng 1,5m đến 2m là đạt độ chối.

Hình thức hợp đồng xây lắp ký giữa nhà thầu và chủ đầu tư là hợp đồng trọn gói. Hồ sơ thiết kế có khảo sát địa chất.

Đại diện Công ty hỏi, khi lập hồ sơ thanh toán đơn vị tư vấn giám sát đề nghị lập bảng khối lượng chi tiết thực tế để cắt đi những khối lượng thừa (cọc tre) và bổ sung khối lượng đất bóc thiếu xác nhận phát sinh có đúng quy định không? Trách nhiệm của các bên liên quan (chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, nhà thầu) đối với trường hợp hợp đồng trọn gói đến đâu?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì:

- Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

- Hợp đồng trọn gói chỉ điều chỉnh giá khi bổ sung những công việc nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế kèm theo hợp đồng hoặc không phải thực hiện một số công việc của thiết kế kèm theo hợp đồng.

Đối với trường hợp nêu của Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Môi trường đô thị thì chiều dày lớp đất yếu cần bóc tăng so với chiều dày quy định trong thiết kế được duyệt từ 0,3m lên 1,2m; chiều sâu cọc tre giảm so với chiều sâu quy định trong thiết kế được duyệt từ 3m xuống 1,5-2m. Các nội dung thay đổi này là thay đổi thiết kế, phải có ý kiến của tư vấn thiết kế và việc thanh toán phải thực hiện theo thiết kế thay đổi cùng với các nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Phải làm rõ các trách nhiệm của các bên có liên quan (chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, nhà thầu) đã được quy định tại Luật Xây dựng 2014, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Nhà thầu chào giá thiếu một số hạng mục trong gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói
Trong hợp đồng trọn gói, nếu như nhà thầu chào giá thiếu cho một hạng mục nào đó, thì chi phí thiếu được bao hàm trong chi phí hạng mục còn lại...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư