Thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Anh Đức - TP. Hà Nội đặt câu hỏi như sau: Đơn dự thầu của đơn vị tôi có ghi thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Tại phần đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng trong hồ sơ đề xuất kỹ thuật đơn vị nêu rõ là 150 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn loại hồ sơ của đơn vị tôi vì cho rằng đơn dự thầu sai (do thiếu chữ liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng). Xin hỏi, trường hợp này chủ đầu tư đã làm đúng chưa?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.

Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh.

Đối với câu hỏi của ông Đức, việc đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...