Hồ sơ có được đánh giá nếu ngày ký đơn dự thầu không hợp lệ?
Một trong những tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất là có đơn chào hàng được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Độc giả Trần Thế Nhân - tỉnh Khánh Hòa đặt câu hỏi như sau: Tôi muốn hỏi, trường hợp đơn vị là bên mời thầu có một gói thầu xây lắp giá trị 2,3 tỷ đồng. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh vào ngày 24/3/2017, thời điểm đóng thầu vào 8 giờ 00 phút ngày 31/3/2017. Sau khi đánh giá hồ sơ đề xuất, đơn vị tư vấn đấu thầu đánh giá nhà thầu A có đơn dự thầu không hợp lệ với lý do ngày ký đơn dự thầu là 3/3/2017. Tất cả các nội dung khác của đơn chào hàng đều đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu. Vậy, đơn vị tư vấn đánh giá có đúng không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm b, Khoản 1.2, Mục 1 Chương II Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp thì một trong những tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất là có đơn chào hàng được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

Đối với nhà thầu liên danh, đơn chào hàng phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn chào hàng theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh.

Đối với trường hợp của ông Nhân, việc đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất phải tuân thủ quy định nêu trên.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...