Thường vụ Quốc hội thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến Luật quy hoạch Thường vụ Quốc hội thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến Luật quy hoạch
Mạnh Bôn | 19/09/2018 20:51
Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận sửa tới 37 luật khác nhau. Ngoài 14 luật đã được quy định cụ thể tại Luật Quy hoạch còn sửa thêm 23 luật khác có liên quan đến quy hoạch đã cho thấy mức độ phức tạp của luật này.
1 2 3 4 5 6 7 8